നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ

നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ (Nītimānmārin kūṭāraṅṅaḷil)

Author: Volbrecht Nagel
Tune: [Jesus my Savior to Bethlehem came] (Hasty)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
ജയ സംഗീതങ്ങൾ പാടിടുവിൻ
യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാർത്തിടുവിൻ, ജയ സന്തോഷമേ!

പല്ലവി:
ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ!
യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാൽ ജയ സന്തോഷമേ!

2 വൈരിയിൻ പാശങ്ങൾ ഛേദിക്കുവാൻ
സ്വർഗ്ഗീയ തേജസ്സുപേക്ഷിച്ചു താൻ
മർത്യർക്കുദ്ധാരണം നല്കീടിനാൻ, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

3 നിത്യമാം നീതിക്കായ് മരിച്ചു താൻ
മൃത്യുവിൻ ഭീതി സംഹരിച്ചു താൻ
നിത്യ സമാധാനം വരുത്തി താൻ, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

4 ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ ശാപങ്ങളും
ആയതാലുള്ള വിലാപങ്ങളും
പോയഹോ ക്രൂശിന്മേൽ മുഴുവനും, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

5 സൗജന്യ ദാനങ്ങൾ സമസ്തവും
മോചനം നീതിയും വിശുദ്ധിയും
ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ എല്ലാവനും, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

6 ഖണ്ഡിപ്പാൻ വേദവിരുദ്ധങ്ങളും
വന്ദിപ്പാൻ അത്മാവിൻ സത്യത്തിലും
സാദ്ധ്യമിപ്പോൾ ഏതു സധുവിനും, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

7 ഭീഷണി ആകെ പ്രയോഗിക്കിലും
ഏഷണി വ്യാജമായ് ചൊല്ലുകിലും
ക്ലേശ്ശം അശേഷമില്ലായതിലും, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

8 കൂരിരുൾ മാറി പ്രകാശത്തിന്നായ്
ദൂരസ്തർ നിത്യം സമീപസ്ഥരായ്
സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ ഭക്തർ നിവാസങ്ങളിൽ, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

9 തേജസ്സിൽ വേഗത്തിൽ വന്നിടും താൻ
വ്യാജമാം പൂജകൾ നീക്കിടുവാൻ
രാജത്വം ആശ്രിതർക്കേകിടും താൻ, ജയ സന്തോഷമേ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14815

Author: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ (Nītimānmārin kūṭāraṅṅaḷil)
Title: നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
Author: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Refrain First Line: ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ!
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14815

Suggestions or corrections? Contact us