രാജൻ ദാവീദൂരിൽ പണ്ടു

Representative Text

1 രാജൻ ദാ-വീദൂരിൽ പണ്ടു
മോശമാം തൊഴു-ത്തിലേ
സാധുവാ-യോർ മാതാവു താൻ
പ്ര-സ-വി-ച്ചൊരുണ്ണിയെ
അമ്മ ക-ന്നി മറിയം
യേശു ആ കുമാരനും.

2 വാനം വി-ട്ടു ഭൂവിൽ വന്നു
കർത്തൃ കർ-ത്തനാം ദൈവം
പുൽത്തൊട്ടി-യിൽ താൻ കിടന്നു
ഗോശാല തൻ കൊട്ടാരം
ഏഴയാം അഗതി പോൽ
വാസം ചെ-യ്തു ഭൂമിമേൽ

3 പാവപ്പെ-ട്ട മാതാവിനു
കീഴ്പ്പെട്ടാ-ദരിച്ചു താൻ
ബാല്യ കാലം എല്ലാം അൻപായ്
മാനിച്ച-ങ്ങു മേവിനാൻ
തന്നെ ക-ണ്ടു പഠിക്ക
തന്നെപ്പോലെ ജീവിക്ക

4 ബാലന്മാർക്കു നൽ ദൃഷ്ടാന്തം
ബാലനാ-യ് താൻ കാണിച്ചു
ബലഹീ-നൻ എന്നപോലെ
ദുഃഖിച്ചു, സന്തോഷിച്ചു
ഇമ്പ തുമ്പ നാളിലും
തുണ ചെയ്യും നമുക്കു

5 കണ്ണാൽ കാ-ണും അന്ത്യ നാളിൽ
നാമവ-ന്റെ സ്നേഹത്തിൽ
കർത്തൻ ആ ശിശു എന്നപ്പോൾ
ബോധമാകും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ചേർത്തിടു-ന്നനേകരെ
കാത്തു ര-ക്ഷിച്ചാസ്ഥലെ

6 ഹീനമാം തൊഴു-ത്തിലല്ല
വല്ലഭൻ വലഭാഗേ
രാജമുടി ചൂടി തന്നെ
മാ തേജസിൽ കാണുമേ
വെള്ള വ-സ്ത്രം ധരിച്ചു
ചുറ്റും ഉണ്ടാം ശുദ്ധരും

Source: The Cyber Hymnal #14968

Author: Cecil Frances Alexander

As a small girl, Cecil Frances Humphries (b. Redcross, County Wicklow, Ireland, 1818; Londonderry, Ireland, 1895) wrote poetry in her school's journal. In 1850 she married Rev. William Alexander, who later became the Anglican primate (chief bishop) of Ireland. She showed her concern for disadvantaged people by traveling many miles each day to visit the sick and the poor, providing food, warm clothes, and medical supplies. She and her sister also founded a school for the deaf. Alexander was strongly influenced by the Oxford Movement and by John Keble's Christian Year. Her first book of poetry, Verses for Seasons, was a "Christian Year" for children. She wrote hymns based on the Apostles' Creed, baptism, the Lord's Supper, the Ten Commandment… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: രാജൻ ദാ-വീദൂരിൽ പണ്ടു (Rājan dā-vīdūril paṇṭu)
Title: രാജൻ ദാവീദൂരിൽ പണ്ടു
English Title: Once in royal David's city
Author: Cecil Frances Alexander
Translator: Anonymous
Meter: 8.7.8.7.8.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14968
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14968

Suggestions or corrections? Contact us