ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു

ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു (Ōṭi kūṭin yēśuvēāṭu)

Author: Henry Hart Milman; Translator: Anonymous
Tune: [Ride on, ride on, in majesty] (Towner)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
പാടി ചൊല്ലീടിൻ ഹോശാനാ
നൽ ഓല കൈയിൽ ഏന്തുവിൻ
സീയോന്റെ ബാലർ ഏവരും

പല്ലവി:
ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
പാടി ചൊല്ലീടിൻ ഹോശാനാ

2 ഓടിക്കൂടിൻ യേശുവോടു
മോടിയോടു വാനോർ സൈന്യം
ഖേദമാശ്ചര്യമവർക്കു
നാഥനിങ്ങനെ പോകയിൽ [പല്ലവി]

3 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
പാടി ചൊല്ലീടിൻ ഹോശാനാ
ക്രൂശിങ്കലാമിതിൻ അന്തം
നാശ ദോഷമാകെ നീക്കാൻ [പല്ലവി]

4 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
നാടും വീടും കൂടും എല്ലാം
ചേരും വേഗം അന്ത്യയുദ്ധം
തീരും എല്ലാം കുരിശിങ്കൽ- [പല്ലവി]

5 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
മുടി ചൂടി ചൂടിൻ ശിരസ്സതിൽ
സീയോന്റെ രാജൻ വാഴട്ടെ
ഈ ഉള്ളോരെല്ലാവർമേലും [പല്ലവി]

6 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
പാടിചൊല്ലീടിൻ ഹോശാനാ
ഗർദ് ദഭവാഹനൻ പിമ്പിൽ
ആർത്തു ശബ്ദിപ്പിൻ ഹോശാന [പല്ലവി]

7 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
വീഥി മൂടി പത്രങ്ങളാൽ
ശീല നീളെ വിരിച്ചീടിൻ
കോലാഹലമായ ഘോഷിപ്പിൻ [പല്ലവി]

8 ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
പാടി ചൊല്ലീടിൻ ഹോശാനാ
വെടിയല്ലേ, കൈവിടൊല്ലേ
അടിയാരെ ഒരിക്കലും- [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14545

Author: Henry Hart Milman

Milman, Henry Hart, D.D., the youngest son of Sir Francis Milman (who received his Baronetage as an eminent Court physician), was born Feb. 10th, 1791, and educated at Dr. Burney's at Greenwich, and subsequently at Eton. His career at B. N. C. Oxford, was brilliant. He took a first class in classics, and carried off the Newdigate, Latin Verse, Latin Essay, and English Essay. His Newdigate on the Apollo Belvedere, 1812, is styled by Dean Stanley "the most perfect of Oxford prize poems." His literary career for several years promised to be poetical. His tragedy Fazio was played at Covent Garden, Miss O'Neill acting Bianca. Samor was written in the year of his appointment to St. Mary's, Reading (1817); The Fall of Jerusalem (1820); Belshazzar… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു (Ōṭi kūṭin yēśuvēāṭu)
Title: ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
English Title: Ride on, ride on in majesty
Author: Henry Hart Milman
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14545
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14545

Suggestions or corrections? Contact us