455. Tænk, Menneske, paa Enden vel

1 Tænk, Menneske, paa Enden vel,
Se, Døden skiller Krop og Sjæl!
Adlyd din Gud, gjør Hjertens Bod,
Med Synd besvær ei Sind og Mod!
Her bliver du ei, men bortgaar,
Og som du lever Løn du faar.

2 Hvor ere Verdens Børn? hvor er
Den Skat som her de havde kjær?
Hvor ere de, hvis stolte Mod
Kun spottede med Bøn og Bod?
De ere døde, Haabet sank,
Og blev til Gravens Støv og Stank.

3 Se, Kroppen bliver Muldens Mad,
Og Sjælen bliver ikke glad,
Saa kommer Herrens Dommedag,
Da staar de der med evigt Nag,
Og stødes ned med Vredens Haand
Til Djævlene i Mørkheds Baand.

4 Thi naar de har for Syndens Lyst
Forhærdet sig mod Herrens Røst,
Ei taget Naadens Tid i Agt,
Og ikke tænkt paa Herrens Pagt,
Saa maa de jo evindelig
Fra Gud forstødes jammerlig.

5 Hvad hjælper dem nu deres Gods,
Skryd, Ære, Rigdom, Mod og Trods?
Hvor er nu deres Sang og Raab,
Skjæmt, Latter, stolte Hu og Haab?
Det er omvendt til Ak og Ve
Udi det fæle Helvede.

6 Behold det, merk vel denne Sag,
Og glem dog ikke Dødens Dag,
Hvor snart den sig vil lade se!
Idag kan det vel ogsaa ske;
Med dig ei Døden gjør Forbund,
Hvad, om den kom i denne Stund?

7 Du dør – forvist det engang sker,
Naar hvor, hvorledes ingen ser,
Hvert Øieblik Een vandrer fort,
Du veed ei, naar du kaldes bort,
Er du da klog, saa vær bered,
Og vent din Død hver Tid og Sted!

8 Byg ikke paa dit stolte Liv,
I Synden ikke længer bliv!
Om du i Ondskab rives hen,
Du Naadens Tid ei ser igjen;
Med Skjel paa Synd Gud hevner sig,
Han straffer, som han finder dig.

9 Hvo Verden elsker meer end Gud,
Og Spot kun driver med hans Bud,
Og lever som den rige Mand
I Verdens Lyst, som han bedst kan,
Han tjener Djævlen aabenbar,
Og lige Straf med hannem har.

10 O Jesu Kriste, du, som mig
Fra Syndens Mørke naadelig
Har kaldet til din sande Vei,
Ak, hjælp, at jeg mig skikker ei
Den onde Verdens Væsen lig,
Som opfyldt er af Syndens Svig!

11 Giv, at jeg ved din Kraft og Aand
Maa sønderrive Lysters Baand,
Og tragte efter Himmerig,
Hvor jeg skal være Engler lig,
Hvor dine Børns den glade Lyd
Forkynder Seirens søde Fryd!

Text Information
First Line: Tænk, Menneske, paa Enden vel
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; First Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Særlige Salmer: Graven (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Johan Heermann, Efter Ord af Bernhard af Clairvaux; Som: O Fader vor i Himmerig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us