610. O Christian, awake! ’tis the Master's command

Text Information
First Line: O Christian, awake! ’tis the Master's command
Publication Date: 1985
Tune Information
(No tune information)


Advertisements