725. Shengye qing, shengye jing (Holy night, blessed night)

Refrain:
Shengye qing, shengye jing,

1 Mingxing canlan tiandi ning.
Shui su shan mian wan lai wu sheng
qingyun liaorao yong zhe Boliheng
kedian macao dansheng tianing. (Refrain)

2 Tianshy xianxian, muren jing,
jinqin yuzheng, man tian heyun,
Haliluya shanhai yu qiming.
Chuanbao jiain: Jiuzhu jiangsheng. (Refrain)

3 Jiuzhu Yesu jin jiangsheng;
boai, xisheng, gongyi, heping
sheng rong hehua you ru ry chusheng.
Enguang huiyao, zhaoche qiankun! (Refrain)

Refrain:
Holy night, blessed night,

1 Stars shine brightly, earth is still.
Hills and valleys, field and woodlands,
all surround the small town Bethlehem.

2 Angels sing praise, shepherds fear,
earth and heaven ring with praises,
"Alleluia" all creation sings.
Tell the good news: Christ is born now.

3 Christ has come down, dwells with us.
Sacrifice, love, peace, and justice
shine upon us like the morning sun.
Grace and glory bless the whole world.

Text Information
First Line: Mingxing canlan tiandi ning (Stars shine brightly, earth is still)
Title: Shengye qing, shengye jing (Holy night, blessed night)
Author: Weiyu Zhu (1921)
Author: Jingren Wu
Paraphraser: Kathleen Moody
Publication Date: 1997
Meter: 78.98 with refrain
Scripture: Luke 2:1-18
Topic: Hymns and Spiritual Songs: Advent and Christmas
Language: Chinese, English
Refrain First Line: Shengye qing, shengye jing (Holy night, blessed night)
Copyright: © 1985 Chinese New Hymnal, Chinese Christian Council; © Kathleen Moody
Tune Information
Name: SHENG YE JING
Composer: Qigui Shi (1982)
Arranger: I-to Loh (1987)
Meter: 78.98 with refrain
Key: D Major
Copyright: © I-to Loh


Advertisements