അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനേ

അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനെ, ഇമ്പമേറും നിന്‍ പാദത്തിങ്കല്‍ (Anpu tiṅṅuṁ dayāparane, impamēṟuṁ nin pādattiṅkal)

Author: P. V. Thommy
Tune: CELESTE (Lancashire Sunday School Songs)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനെ, ഇമ്പമേറും നിന്‍ പാദത്തിങ്കല്‍
നിന്‍ പൈതങ്ങളടിയാരിതാ കുമ്പിടുന്നേയനുഗ്രഹിക്ക

പല്ലവി:
വരിക വരിക ഈ യോഗ മദ്ധ്യേ
ചൊരിയേണം നിന്നാത്മ വരം പരിശുദ്ധ പരാ പരനേ!

ഒന്നിലേറെയാളുകള്‍ നിന്റെ നന്നിധാനത്തിങ്കല്‍ വരുമ്പോള്‍
വന്നു ചേരുമവര്‍ നടുവില്‍ എന്നു ചൊന്ന ദയാപരനേ! [പല്ലവി]

നിന്നുടെ മഹത്വ സന്നിധി-യെന്നിയേ ഞങ്ങള്‍ക്കാശ്രയമായ്
ഒന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞീശനേ! വന്നിതാ ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ പാദത്തില്‍ [പല്ലവി]

തിരുമുമ്പില്‍ വന്ന ഞങ്ങളെ വെറുതെ അയച്ചീടരുതേ!
തരണം നിന്‍ കൃപാവരങ്ങള്‍ നിറവായ്‌ പരനേ! ദയയായ്. [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14416

Author: P. V. Thommy

(no biographical information available about P. V. Thommy.) Go to person page >

Text Information

First Line: അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനെ, ഇമ്പമേറും നിന്‍ പാദത്തിങ്കല്‍ (Anpu tiṅṅuṁ dayāparane, impamēṟuṁ nin pādattiṅkal)
Title: അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനേ
Author: P. V. Thommy
Language: Malayalam
Refrain First Line: വരിക വരിക ഈ യോഗ മദ്ധ്യേ
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14416
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14416

Suggestions or corrections? Contact us