അറിയാത്ത സമാധാനം

അറിയാത്ത സമാധാനം- കുറയാത്ത മോദം

Author: Frances Bevan; Translator: Anonymous
Tune: NONE BUT CHRIST
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 അറിയാത്ത സമാധാനം- കുറയാത്ത മോദം
പണ്ടനേകർ കണ്ടപോലെ- കണ്ടേ! ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ!

ക്രിസ്തു അല്ലാതെ തന്നെയാരും തൃപ്തനാക്ക ഇപ്പോൾ
നിത്യ സന്തോഷ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ കണ്ടേ!

2 പൊട്ടമരവികളിൽ നീർ-പൊട്ടനായ് ഞാൻ തേടി
കുടിക്കുവാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ-പൊട്ടിച്ചിരിച്ചവ-

3 സുന്ദരനാം നിന്നെ കാണ്മാൻ കണ്ണുകൾക്കായ് കാഴ്ച-
കൃപയാൽ കിട്ടും നാൾ വരെ- പാപം എൻ മോദമായ്-

4 വിശ്വസ്തനാം നിന്നെ വിട്ടു-വിശ്രമം തേടി ഞാൻ
നിന്നെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ- പിടിച്ചു നിൻ സ്നേഹം.

Source: The Cyber Hymnal #14420

Author: Frances Bevan

Bevan, Emma Frances, née Shuttleworth, daughter of the Rev. Philip Nicholas Shuttleworth, Warden of New Coll., Oxford, afterwards Bishop of Chichester, was born at Oxford, Sept. 25, 1827, and was married to Mr. R. C. L. Bevan, of the Lombard Street banking firm, in 1856. Mrs. Bevan published in 1858 a series of translations from the German as Songs of Eternal Life (Lond., Hamilton, Adams, & Co.), in a volume which, from its unusual size and comparative costliness, has received less attention than it deserves, for the trs. are decidedly above the average in merit. A number have come into common use, but almost always without her name, the best known being those noted under “O Gott, O Geist, O Licht dea Lebens," and "Jedes Herz will etwas… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: അറിയാത്ത സമാധാനം- കുറയാത്ത മോദം
Title: അറിയാത്ത സമാധാനം
English Title: O Christ, in Thee, my soul hath found
Author: Frances Bevan
Translator: Anonymous
Meter: 8.6.8.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

NONE BUT CHRIST

James McGranahan (b. Adamsville, PA, 1840; d. Kinsman, OH, 1907) first published NONE BUT CHRIST in his Sacred Songs and Solos (1883) as the setting for the anonymous text "O Christ, in Thee My Soul Hath Found." NONE BUT CHRIST is a dynamic tune; because three of the lines open as a fanfare, brass a…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14420
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14420

Suggestions or corrections? Contact us