ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ

ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ (Daivamē nin snēhattēāṭe)

Author: John Fawcett; Translator: Simon Zachariah
Tune: DISMISSAL (Viner)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ
ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്ക
നിന്റെ സമാധാനം തന്നു
ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്ക
യാത്രക്കാരാം യാത്രക്കാരാം
ഞങ്ങളെ തണുപ്പിക്ക

2 സുവിശേഷ സ്വരത്തിന്നായ്
നീ മഹത്വപ്പെടട്ടെ;
നിന്റെ രക്ഷയുടെ ഫലം
ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ;
എന്നെന്നേക്കും എന്നെന്നേക്കും
ഞങ്ങളിൽ നീ വസിക്ക.

3 *നിന്റെ സ്നേഹവിളി കേട്ടു
ലോകത്തെ വിട്ടോടുവാൻ,
മരണത്താലെ വേർപെട്ടാലും
നിൻ പാതെ ചെല്ലാൻ കൃപ താ
എന്നും വാഴാൻ എന്നും വാഴാൻ
നിൻ കൂടെന്നും എന്നേക്കും

Source: The Cyber Hymnal #14729

Author: John Fawcett

An orphan at the age of twelve, John Fawcett (b. Lidget Green, Yorkshire, England, 1740; d. Hebden Bridge, Yorkshire, 1817) became apprenticed to a tailor and was largely self-educated. He was converted by the preaching of George Whitefield at the age of sixteen and began preaching soon thereafter. In 1765 Fawcett was called to a small, poor, Baptist country church in Wainsgate, Yorkshire. Seven years later he received a call from the large and influential Carter's Lane Church in London, England. Fawcett accepted the call and preached his farewell sermon. The day of departure came, and his family's belongings were loaded on carts, but the distraught congregation begged him to stay. In Singers and Songs of the Church (1869), Josiah Miller te… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ (Daivamē nin snēhattēāṭe)
Title: ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ
English Title: Lord, dismiss us with thy blessing
Author: John Fawcett
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.7.8.7.8.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14729
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14729

Suggestions or corrections? Contact us