ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ

Representative Text

1 ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ
പാപവുമായ് ഉടൻ വന്നീടിൻ
രക്ഷിപ്പാനായ് ദയയുള്ളോനായ്
യേശു നിനയ്കായ് കാക്കുന്നു.

പല്ലവി:
ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു യേശുവോടണയും
ആശ്ലേഷിക്കും താനെന്നെ
പതിനായിരമായ് താൻ നല്കീടും
അനുഗ്രഹമേറ്റം മോദത്താൽ

2 ദാഹിപ്പോരെ അരികിൽ വരുവിൻ
ദൈവം നല്കും സൌജന്യം
നിൻ അനുതാപം വിശ്വാസം ഇവ
അരികിൽ അണയ്ക്കും കാരുണ്യം [പല്ലവി]

3 ഭാരം പേറും നരരെ വരുവിൻ
നാശവും നഷ്ടവും പേറേണ്ട
വൈകിപ്പൊയാൽ സാധ്യമതല്ല
ഒരു നാളും നീ വരികില്ല [പല്ലവി]

4 തോട്ടത്തിൽ താൻ വീണു കരഞ്ഞു
നിൻ സൃഷ്ടാവോ സാഷ്ടാഗം
രക്തം ചിന്തി ക്രൂശിൽ കാണ്മൂ
പാപി നിനക്കിത് പോരായോ? [പല്ലവി]

5 ദൈവം ഭൂമൌ ജാതം ചെയ്തു
തൻ രക്തത്താൽ വീണ്ടിടുവാൻ
നമ്പീടുക നീ അവനിൽ മാത്രം
മറ്റൊന്നിലും നീ നമ്പീടാ [പല്ലവി]

6 പാപീ നീ ഇനി വൈകീടേണ്ട
പൂർണ്ണത സ്വപ്നം കാണേണ്ട
വാഞ്ചിച്ചിടൂ നീ യേശുവിനായി
അത്ര മതി നിൻ രക്ഷക്കായ് [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14703

Author: J. Hart

Hart, Joseph, was born in London in 1712. His early life is involved in obscurity. His education was fairly good; and from the testimony of his brother-in-law, and successor in the ministry in Jewin Street, the Rev. John Hughes, "his civil calling was" for some time "that of a teacher of the learned languages." His early life, according to his own Experience which he prefaced to his Hymns, was a curious mixture of loose conduct, serious conviction of sin, and endeavours after amendment of life, and not until Whitsuntide, 1757, did he realize a permanent change, which was brought about mainly through his attending divine service at the Moravian Chapel, in Fetter Lane, London, and hearing a sermon on Rev. iii. 10. During the next two years ma… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ (Dukhippēāre muṟivēṟṟavare)
Title: ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ
English Title: Come, ye sinners, poor and needy
Author: J. Hart
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു യേശുവോടണയും
Copyright: Public Domain

Tune

RESTORATION (Southern Harmony)

ARISE is an anonymous American folk melody. Set to "Mercy, O Thou Son of David," the tune was published in William Walker's (PHH 44) Southern Harmony (1835) with the title RESTORATION. Its name was changed to ARISE (after the refrain in the ballad about the prodigal son) when it was set to Hart's te…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14703
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14703

Suggestions or corrections? Contact us