എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ

എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ (En daivametra guṇavān)

Author: J. Hart; Translator: Simon Zachariah
Tune: CELESTE (Lancashire Sunday School Songs)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ,
വി-ശ്വസ്ഥനും മി-ത്രവും താൻ!
തന്റെ ശ-ക്തി, സ്നേഹം-വലുതാം,
ആ-ഴം ഗ്രഹിക്കാ-നറിയാ!

2 ആ-ദി, അന്തം യേ-ശുവത്രേ,
മാർഗ്ഗ-ദർശ്ശിയും ആ-ത്മാവത്രേ!
ഇന്നിലെ-കൾക്കായി സ്തോ-ത്രം ചെയ്യാം,
നാ-ളെയ്ക്കായും ആ-ശ്രയിക്കാം!

Source: The Cyber Hymnal #14484

Author: J. Hart

Hart, Joseph, was born in London in 1712. His early life is involved in obscurity. His education was fairly good; and from the testimony of his brother-in-law, and successor in the ministry in Jewin Street, the Rev. John Hughes, "his civil calling was" for some time "that of a teacher of the learned languages." His early life, according to his own Experience which he prefaced to his Hymns, was a curious mixture of loose conduct, serious conviction of sin, and endeavours after amendment of life, and not until Whitsuntide, 1757, did he realize a permanent change, which was brought about mainly through his attending divine service at the Moravian Chapel, in Fetter Lane, London, and hearing a sermon on Rev. iii. 10. During the next two years ma… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ (En daivametra guṇavān)
Title: എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ
English Title: How good is the God we adore
Author: J. Hart
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.8.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14484
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14484

Suggestions or corrections? Contact us