എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍

എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍ (Enne kai viṭāttēāranpe—en)

Author: George Matheson; Translator: Simon Zachariah
Tune: ST. MARGARET (Peace)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍
ആത്മാവ് നിന്നിലാശു ചാരും
നിന്‍ സ്നേഹത്തിന്നാഴി തന്നില്‍ ഞാന്‍
നീന്തിതുടിക്കുമെന്നുമേ—
സമൃദ്ധമായെന്നും

2 വേര്‍പിരിയാത്ത സ്നേഹമേ- എന്‍
ദീപം നിന്നിലണച്ചീടട്ടെ
നീതിസൂര്യനാം നിന്നിലല്ലോ
എന്‍ ദീപം ശോഭിക്കുമെന്നും—
പ്രശോഭയായെന്നും

3 നോവില്‍ അകന്നീടാത്തോരന്‍പെ—നിന്‍
സ്നേഹം അന്യമല്ലെനിക്ക്
മഴയിലും മാരിവില്‍ കാണും
നിന്‍ വാക്കു വ്യര്‍ത്ഥം അല്ലൊട്ടും—
പ്രഭാതത്തിലെന്നും

4 എന്‍റെ തലയുയര്‍ത്തും ക്രൂശെ—നിന്‍
സാമീപ്യമെനിക്കു വേണം
എന്‍ മഹത്വം മണ്ണടിഞാശു
പൂക്കള്‍ വിടര്‍ത്തിക്കാട്ടട്ടെ—
സമൃദ്ധമായെന്നും

Source: The Cyber Hymnal #14524

Author: George Matheson

Matheson, George, D.D., was born at Glasgow, March 27, 1842, and although deprived of his eyesight in youth he passed a brilliant course at the University of Edinburgh, where he graduated M.A. in 1862. In 1868 he became the parish minister at Innellan; and subsequently of St. Bernard's, Edinburgh. He was the Baird Lecturer in 1881, and St. Giles Lecturer in 1882. He has published several important prose works. His poetical pieces were collected and published in 1890 as Sacred Songs, Edinburgh: W. Blackwood. In addition to his hymn "O Love that wilt not let me go" (q. v.), four others from his Sacred Songs are in Dr. A. C. Murphey's Book of Common Song, Belfast, 1890. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍ (Enne kai viṭāttēāranpe—en)
Title: എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍
English Title: O love that wilt not let me go
Author: George Matheson
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.8.8.8.6
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14524
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14524

Suggestions or corrections? Contact us