ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും

ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും (Ēśīṭilla lēāka dukhaṁ, en jīvitaṁ tuṭaruṁ)

Author: Robert Lowry; Translator: Simon Zachariah
Tune: HOW CAN I KEEP FROM SINGING
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും,
വിദൂരെ ഞാൻ ശ്രവിക്കുന്നു, പുതു സൃഷ്‌ടി തൻ ഗാനം.
കഠോ-ര പോ-രിന്നപ്പുറം ഞാൻ കേൾ-ക്കുന്നു നൽ ഗീതം,
എൻ ആ-ത്മാവിൽ ധ്വനിക്കുന്നു, വയ്യെനിക്കു പാടാതെ.

2 ആശ്വാസം പോയ്‌, ആനന്ദവും, ജീവിക്കുന്നു എൻ നാഥൻ
ചുറ്റും ഇരുൾ പരന്നാലും, തരുമവൻ സംഗീതം.
വൻ കാ-റ്റെൻ ശാ-ന്തി പോക്കീടാ താൻ ആ-ശ്രയം തരുമ്പോൾ
സർവ്വ-ത്തിൻ നാ-ഥൻ താതൻ താൻ, വയ്യെനിക്കു പാടാതെ

3 കണ്ണുയ-ർത്തി കാണുന്നു ഞാൻ, മേഘംമേൽ നീ-ലാആകാശം
ദിനവും പാത കാണുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം സ്നേ-ഹിച്ചതാൽ
ക്രി-സ്തൻ ശാന്തി-എൻ ഹൃത്തതിൽ ഉറ-വ പോൽ ഒഴുകും
അവൻ -മൂലം അവകാശി, വയ്യെനിക്കു പാടാതെ

Source: The Cyber Hymnal #14540

Author: Robert Lowry

Robert Lowry was born in Philadelphia, March 12, 1826. His fondness for music was exhibited in his earliest years. As a child he amused himself with the various musical instruments that came into his hands. At the age of seventeen he joined the First Baptist Church of Philadelphia, and soon became an active worker in the Sunday-school as teacher and chorister. At the age of twenty-two he gave himself to the work of the ministry, and entered upon a course of study at the University of Lewisburg, Pa. At the age of twenty-eight he was graduated with the highest honors of his class. In the same year of his graduation, he entered upon the work of the ministry. He served as pastor at West Chester, Pa., 1851-1858; in New York City, 1859-1861;… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും (Ēśīṭilla lēāka dukhaṁ, en jīvitaṁ tuṭaruṁ)
Title: ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും
English Title: My life flows on in endless song
Author: Robert Lowry
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14540

Suggestions or corrections? Contact us