ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ

ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ (Jīvatattin āḻi mīte)

Author: Cecil Frances Alexander; Translator: Simon Zachariah
Tune: GALILEE (Jude)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ,
യേശു ക്ഷ-ണിച്ചീടുന്നു.
ദിനം തോറും സ്നേഹസ്വരം,
വിളിക്കുന്നു: കൂടെ വാ!

2 ഗലീലായിൻ തീരം തന്നിൽ,
അന്ത്രയോ-സു കേട്ടപോൽ,
സർവ്വവും ത്യ-ജിച്ചു നാമും,
യേശു പിമ്പേ പോയിടാം.

3 ലോകമോഹം വിട്ടോടുവാൻ,
യേശു വി-ളിക്കുന്നിതാ.
മറ്റൊന്നും നീ സ്നേഹിക്കേണ്ട,
ഏറ്റം നീ സ്നേ-ഹിക്കെന്നെ!

4 സന്തോഷ-സന്താപ വേള,
അദ്ധ്വാന-ത്തിൻ നീണ്ട നാൾ,
ഏതു വേള ആയെന്നാലും,
ഏറ്റം നീ സ്നേ-ഹിക്കെന്നെ!

5 യേശുവേ നിൻ ഇമ്പസ്വരം,
രക്ഷകാ നീ കേൾപ്പിക്ക.
നിന്നെ അനു-സരിച്ചീടാൻ,
നിന്റെ കൃപ നൽക!

Source: The Cyber Hymnal #14618

Author: Cecil Frances Alexander

As a small girl, Cecil Frances Humphries (b. Redcross, County Wicklow, Ireland, 1818; Londonderry, Ireland, 1895) wrote poetry in her school's journal. In 1850 she married Rev. William Alexander, who later became the Anglican primate (chief bishop) of Ireland. She showed her concern for disadvantaged people by traveling many miles each day to visit the sick and the poor, providing food, warm clothes, and medical supplies. She and her sister also founded a school for the deaf. Alexander was strongly influenced by the Oxford Movement and by John Keble's Christian Year. Her first book of poetry, Verses for Seasons, was a "Christian Year" for children. She wrote hymns based on the Apostles' Creed, baptism, the Lord's Supper, the Ten Commandment… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ (Jīvatattin āḻi mīte)
Title: ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ
English Title: Jesus calls us o'er the tumult
Author: Cecil Frances Alexander
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14618
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14618

Suggestions or corrections? Contact us