കാടേറിയാടു ഞാൻ

കാടേറിയാടു ഞാൻ (Kāṭēṟiyāṭu ñān)

Author: Horatius Bonar; Translator: Thomas Koshy
Tune: LEBANON (Zundel)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കാടേറിയാടു ഞാൻ
കൂട്ടം വെറുത്തയ്യോ
ഇടയൻ ചൊല്ലപ്രിയമായ
അടങ്ങാതാടയ്യോ
മുടിയനായി ഞാൻ
വീടും വെറുത്തവൻ
വെടിഞ്ഞെൻ താതൻ ചൊല്ലിനെ
കടന്നു പോയവൻ

2 ആടിനെ ഇടയൻ
മകനെ താതനും
മലതടം വൻ കാടതിൽ
മടിയാതെ തേടി
മരണാവസ്ഥയിൽ
മാ ക്ഷീണനായ് കണ്ടു
നൽ പ്രേമപാശം കൊണ്ടവർ
ബന്ധിച്ചു രക്ഷിച്ചു.

3 സ്നേഹം മൊഴിഞ്ഞവർ
തല-യുയർത്തിയേ
എൻ മുറിവുകെട്ടി സുഖമേകി
ആത്മാവേ പോറ്റിയേ
കളങ്കം പോറ്റിയേ
ശുദ്ധിയെ നൽകിയെ
വലഞ്ഞലഞ്ഞ സാധുവെ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചേർത്തല്ലോ

4 എന്നേശു ഇടയൻ
എന്നാത്മ സ്നേഹിതൻ
തൻ ചോരയാൽ കഴുകീട്ടു
താനേകി മാ സുഖം
കാണാ-താടെ തേടി
കണ്ടേറ്റി തോളിൽ താൻ
കയറി എന്നെ കൂടകം
താൻ കാത്തീടുന്നിതാ

5 കാടേറിയാടു ഞാൻ
അടങ്ങാത്തോൻ അയ്യോ
ഇടയൻ ചൊൽ നൽ തേനിപ്പോൾ
എൻ കൂടെനിക്കിമ്പം
മുടിയനായ് തീർന്നു.
വീടും വെറുത്തവൻ
എൻ താതൻ ചൊൽ
നൽ തേനിപ്പോൾ
എൻ വീടെനിക്കിമ്പം

Source: The Cyber Hymnal #14570

Author: Horatius Bonar

Horatius Bonar was born at Edinburgh, in 1808. His education was obtained at the High School, and the University of his native city. He was ordained to the ministry, in 1837, and since then has been pastor at Kelso. In 1843, he joined the Free Church of Scotland. His reputation as a religious writer was first gained on the publication of the "Kelso Tracts," of which he was the author. He has also written many other prose works, some of which have had a very large circulation. Nor is he less favorably known as a religious poet and hymn-writer. The three series of "Hymns of Faith and Hope," have passed through several editions. --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchins, M.A. 1872… Go to person page >

Translator: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: കാടേറിയാടു ഞാൻ (Kāṭēṟiyāṭu ñān)
Title: കാടേറിയാടു ഞാൻ
English Title: I was a wandering sheep
Author: Horatius Bonar
Translator: Thomas Koshy
Meter: 6.6.8.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14570
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14570

Suggestions or corrections? Contact us