കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ

കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ! (Kā-tu tuḷa-ykkuṁ kara-ccil)

Translator: Simon Zachariah; Author: Fanny Crosby (1915)
Tune: [A cry, a wild and piercing cry]
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ!
പ-ട-ക്കളത്തിൽ കേൾക്കുന്നു,
കാ-ണ്മിൻ ഈ ലോകം വൻ പോരിൽ
എ-ങ്ങും കേട്ടിടാ വൻയുദ്ധം

പല്ലവി:
വാളുകളെ വീ-ശു-ന്നു
എൻ ക്രിസ്തൻ സേന വാ-ഴു-ന്നു
ഒട്ടും വൈകില്ല അവ-നിനി വൈകില്ല
സ്തോത്രം താ-താ

2 രാ-ഷ്ട്ര-ങ്ങൾ കോപ മുഷ്ടിയാൽ
വെല്ലു-വിളി-ക്കുന്നന്ന്യോന്ന്യം
നിർ-ബന്ധി-ക്കുന്നു ജ-ന-ത്തെ
മു-ന്നിൽ നടന്നു മരിക്കാൻ [പല്ലവി]

3 ന്യാ-യ-വിധിയിൻ നാഥനേ
നിൻ പാ-ദേ വീണു കെഞ്ചുന്നേൻ
പ്രാ-ർത്ഥ-ന കേട്ടീ-ടേ-ണമേ
ലോ-ക-ത്തിൽ ശാന്തി വാഴ-ണേ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14574

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Fanny Crosby

Pseudonymns: A.V., Mrs. A. E. Andrews, Mrs. E. A. Andrews, Mrs. E. L. Andrews, James L. Black, Henrietta E. Blair, Charles Bruce, Robert Bruce, Leah Carlton, Eleanor Craddock, Lyman G. Cuyler, D.H.W., Ella Dare, Ellen Dare, Mrs. Ellen Douglass, Lizzie Edwards. Miss Grace Elliot, Grace J. Frances, Victoria Frances, Jennie Garnett, Frank Gould, H. D. K., Frances Hope, Annie L. James, Martha J. Lankton [Langton], Grace Lindsey, Maud Marion, Sallie Martin, Wilson Meade, Alice Monteith, Martha C. Oliver, Mrs. N. D. Plume, Kate Smiley, Sallie Smith, J. L. Sterling, John Sterling, Julia Sterling, Anna C. Storey, Victoria Stuart, Ida Scott Taylor, Mary R. Tilden, Mrs. J. B. Thresher, Hope Tryaway, Grace Tureman, Carrie M. Wilson, W.H.D. Frances… Go to person page >

Text Information

First Line: കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ! (Kā-tu tuḷa-ykkuṁ kara-ccil)
Title: കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ
English Title: A cry, a wild and piercing cry
Author: Fanny Crosby (1915)
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: വാളുകളെ വീ-ശു-ന്നു
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14574

Suggestions or corrections? Contact us