കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാൻ

കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാൻ

Author: Thomas Koshy
Tune: ST. OSWALD (Dykes 53617)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാൻ
കൃപയാലെൻ ഹൃദയത്തെ കവർന്നു രക്ഷാകരൻ

2 പ്രതികൂലങ്ങളെ നീക്കി അതിമോദം ഹൃദയേ
സതതം തന്നീടുന്നെന്നിൽ കൃപയാലത്യുന്നതൻ

3 നിത്യനായ രക്ഷകന്റെ രക്തത്താൽ മാം കഴുകി
പുത്രനാക്കി നിത്യജീവൻ മാത്ര തോറും തരുന്നു

4 ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ! ദൈവമാം ത്രീയേകന്നു
ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ! വന്ദനം.

Source: The Cyber Hymnal #14580

Author: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാൻ
Author: Thomas Koshy
Meter: 8.7.8.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14580
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14580

Suggestions or corrections? Contact us