കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ

കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ (Kr̥-payēṟuṁ āṭṭiṭayan)

Author: John Needham; Translator: Simon Zachariah
Tune: AZMON
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ
തേടുന്നു തൻ ആടെ.
മലകളിൽ, താഴ് വാരത്തിൽ
പാറയിടുക്കിലും.

2 കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്തു മോദം
ഇടയൻ തന്നുള്ളിൽ!
കോരിയെടു-ക്കും കൈകളിൽ
തോളിലും താൻ ഏറ്റും.

3 തൻ ആനന്ദം പങ്കുവയ്പ്പാൻ
ഭവനത്തിൽ ചെല്ലും.
നീതിമാന്മാർ ആനന്ദിക്കും
ഇടയനെ കാണും.

4 പാപി മനം തിരിഞ്ഞിപ്പോൾ
താഴ്മയായ് യാചിച്ചാൽ.
സ്വർഗൃഹത്തിൽ ചേർത്തീടുമേ
എന്തു മോദം വിണ്ണിൽ!

Source: The Cyber Hymnal #14585

Author: John Needham

Needham, John, was the son of John Needham, Baptist Minister, of Hitchin, Herts, but the date of his birth is unknown. He would doubtless be educated by his father, who was a tutor and in repute as a learned man. In 1750 Needham became co-pastor with John Beddome at the Baptist meetinghouse in the Pithay, Bristol; but, two years later, Beddome having retired through age, a violent controversy arose in the Church with regard to a continuance of the plan of co-pastorship. As the result, Needham and a number of his friends removed to a Baptist meetinghouse in Callowhill Street, where a Mr. Foot was pastor. For a time the two societies used the same builing at different hours, but in 1755 they were united, with Mr. Needham and Mr. Foot as co-pa… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ (Kr̥-payēṟuṁ āṭṭiṭayan)
Title: കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ
English Title: When some kind shepherd from the fold
Author: John Needham
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

AZMON

Lowell Mason (PHH 96) adapted AZMON from a melody composed by Carl G. Gläser in 1828. Mason published a duple-meter version in his Modern Psalmist (1839) but changed it to triple meter in his later publications. Mason used (often obscure) biblical names for his tune titles; Azmon, a city south of C…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14585
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14585

Suggestions or corrections? Contact us