ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും

ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും (Lajjicciṭunnēā nīyuṁ)

Author: Philip Phillips; Translator: Simon Zachariah
Tune: WEBB
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും
യേശുവേ സാക്ഷിപ്പാൻ?
സീയോനിലേക്കെൻ യാത്ര
മോദമായ് വാണീടാൻ
നിന്നെ പിഞ്ചെല്ലാൻ ഏതും
ലജ്ജതോന്നീടല്ലേ!
നിൻ നാമം സാക്ഷിച്ചീടാൻ
നൽ ധൈര്യം നൽകുകേ.

2 ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും
ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ?
ഉള്ളിൽ ജ്വലിക്കും അഗ്നി
ഉയർത്തുന്നാത്മാവേ.
പൂർണ്ണമാക്കെൻ വിശ്വാസം
ഈ ലോകർ കാണുവാൻ-
സൗജന്യ രക്ഷ നേടി
സാക്ഷിയായ് ജീവിപ്പാൻ.

3 ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും?
എൻ പാപഭാരം പോയ്!
എന്നുള്ളിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന
ദുഷ്ടനെ തോല്പിക്കും
അയോഗ്യനെൻ പ്രത്യാശ
ഇതൊന്നു മാത്രമേ
എൻ പേർക്കുയിർ വിട്ടതാം
നിൻ ക്രൂശിൻ യാഗത്തെ.

Source: The Cyber Hymnal #14969

Author: Philip Phillips

Phillips, Philip, commonly known as the "Singing Pilgrim," was born in Chautauqua County, N. York, Aug. 13, 1834. Although engaged in farming for a time, from an early age he devoted himself to music, and ultimately devoted himself to the work of a "Singing Evangelist," in which capacity he has visited most English-speaking countries. His popular hymnals are: (1) Early Blossoms, 1860; (2) Musical Leaves, 1862; and (3) The Singing Pilgrim, 1866. In these works he published one or two hymns, including "I have heard of a Saviour's love" (The love of Christ), as in I. D. Sankey's Sacred Songs and Solos, 1878. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)  Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും (Lajjicciṭunnēā nīyuṁ)
Title: ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും
English Title: Ashamed to be a Christian?
Author: Philip Phillips
Translator: Simon Zachariah
Meter: 7.6.7.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

WEBB

George J. Webb (b. Rushmore Lodge, near Salisbury, Wiltshire, England, 1803; d. Orange, NJ, 1887) composed WEBB (also known as MORNING LIGHT) on a voyage from England to the United States. The tune was published in The Odeon, a collection of secular music compiled by Webb and Lowell Mason (PHH 96) i…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14969
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14969

Suggestions or corrections? Contact us