Leanabh an Àigh

Representative Text

1. Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do'n fhàsach, dh'fhuiling 'n ar n-àite
Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

2. Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fasaidh iad anfhann,
An àilleachd 's an dealbh a' searg san ùir.

3. Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

4. Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;
'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;
'S E 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Source: TTT-Himnaro Cigneta #609

Author: Màiri Nic a' Phearsain

See also Mary Macdonald. Born March, 1821, to Iain Domhnallach [i.e. John Macdonald] on Isle of Skye, Scotland. Known also as Mary Macdonald, Mary Macpherson and Mairi Mhor nan Oran (Great Mary of the Songs). Married Isaac Mac a’ Phearsain [i.e. Macpherson]. Dianne Shapiro, from "Mairi Mhor nan Oran" and LOC Name Authority File Go to person page >

Text Information

First Line: Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Title: Leanabh an Àigh
Author: Màiri Nic a' Phearsain
Language: Scottish Gaelic

Tune

BUNESSAN

BUNESSAN is a Gaelic tune that was first published (melody only) in Lachlan Macbean's Songs and Hymns of the Gael (1888) as a setting for Mary Macdonald's carol "Child in the Manger." The tune is named after Macdonald's birthplace on the Isle of Mull, Scotland. BUNESSAN is also well known as the set…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

TTT-Himnaro Cigneta #609

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.