Leanabh an Àigh

Representative Text

1. Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do'n fhàsach, dh'fhuiling 'n ar n-àite
Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

2. Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fasaidh iad anfhann,
An àilleachd 's an dealbh a' searg san ùir.

3. Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

4. Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;
'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;
'S E 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Source: TTT-Himnaro Cigneta #609

Author: Mary M. MacDonald

Mary MacDougal MacDonald United Kingdom 1789-1872. Born at Ardtun, daughter of a farmer and Baptist cleric, Duncan MacDougal, northeast of Bunessan on the Ross of Mull, she was a Gaelic poet who lived at Cancan, Bunessan on Mull, Scotland. She never spoke English. She married Neil MacDonald and settled into a life as a crofter’s wife. While at her spinning wheel she passed time by singing hymns and poems, some of her own composition. She was a devout Baptist. Some of her hymns reached beyond her locality. The tune of her best known hymn (same tune as hymn: “Morning has broken”) was an old Scottish melody she attached to her lyrics that helped popularize the hymn, translated from the Gaelic in 1888 by Lachlan McBean of Scotland… Go to person page >

Text Information

First Line: Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Title: Leanabh an Àigh
Author: Mary M. MacDonald
Language: Gaelic
Copyright: Public Domain

Tune

BUNESSAN

BUNESSAN is a Gaelic tune that was first published (melody only) in Lachlan Macbean's Songs and Hymns of the Gael (1888) as a setting for Mary Macdonald's carol "Child in the Manger." The tune is named after Macdonald's birthplace on the Isle of Mull, Scotland. BUNESSAN is also well known as the set…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14127
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC, NWC)

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextScore

The Cyber Hymnal #14127

TextAudio

TTT-Himnaro Cigneta #609

Suggestions or corrections? Contact us