Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

609. Leanabh an Àigh

1. Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do'n fhàsach, dh'fhuiling 'n ar n-àite
Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

2. Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fasaidh iad anfhann,
An àilleachd 's an dealbh a' searg san ùir.

3. Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

4. Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;
'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;
'S E 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Text Information
First Line: Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Title: Leanabh an Àigh
Author: Màiri Dhòmhnallach (Mary Macdonald) (1817-90)
Publication Date: 2009
Topic: Christmas
Source: Laoidhean Nollaig (website; link broken)
Language: Scottish Gaelic
Tune Information
Name: BUN EASAIN (BUNESSAN)
Composer: Anonima
Source: Ancient Gaelic MelodyMedia
MIDI file: Bunessan
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements