ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക

ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക (Ňān ceāllīṭānaruḷ ceyka)

Author: Frances R. Havergal; Translator: Simon Zachariah
Tune: CANONBURY
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക
നിൻ ശബ്ദം മാറ്റൊലി കൊൾവാൻ
നീ തേടുംപോൽ അന്വേഷിപ്പാൻ
അലയുന്നോരെ രക്ഷിപ്പാൻ

2 ഞാൻ നയിപ്പാൻ നയിക്കെന്നെ
പതറും കാൽകൾ നിൻ പാദെ
മധുരമാം നിൻ മന്നയാൽ
പോഷിപ്പിക്കെന്നെ പോഷിപ്പാൻ

3 ശക്തനാക്കെന്നെ നിന്നീടാൻ
ഉറപ്പാം ക്രിസ്തൻ പാറമേൽ
ആഴക്കടലിൽ വീണോരെ
സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുപ്പാൻ

4 നിൻ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്ക
പഠിപ്പിച്ചീടാൻ ഞാൻ പിന്നെ
എൻ വാക്കിനാൽ ഹൃദയങ്ങൾ
ശോധന ചെയ്യാൻ ആഴത്തിൽ

5 നൽകെനിക്കു നിൻ വിശ്വാസം
നിൻ ആശ്വാസം നല്കീടാനായ്
നിന്നിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ
ക്ഷീണിച്ചോർക്കെല്ലാം എകീടാൻ.

6 നിൻ പൂർണ്ണത എനിക്കേക
തുളുമ്പും വരെ എൻ മനം
നിൻ വചനത്തിൻ ശോഭയാൽ
നിൻ സ്നേഹം മുറ്റും ഘോഷിപ്പാൻ

7 ശക്തനാക്കുക എന്നേയും
എപ്പോഴും എല്ലായിടവും
നല്ക നിൻ മോദം സന്തോഷം
നിൻ മുഖം ദർശ്ശിക്കും വരെ

Source: The Cyber Hymnal #14634

Author: Frances R. Havergal

Havergal, Frances Ridley, daughter of the Rev. W. H. Havergal, was born at Astley, Worcestershire, Dec. 14, 1836. Five years later her father removed to the Rectory of St. Nicholas, Worcester. In August, 1850, she entered Mrs. Teed's school, whose influence over her was most beneficial. In the following year she says, "I committed my soul to the Saviour, and earth and heaven seemed brighter from that moment." A short sojourn in Germany followed, and on her return she was confirmed in Worcester Cathedral, July 17, 1853. In 1860 she left Worcester on her father resigning the Rectory of St. Nicholas, and resided at different periods in Leamington, and at Caswall Bay, Swansea, broken by visits to Switzerland, Scotland, and North Wales. She died… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക (Ňān ceāllīṭānaruḷ ceyka)
Title: ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക
English Title: Lord, speak to me that I may speak
Author: Frances R. Havergal
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.8.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

CANONBURY

Derived from the fourth piano piece in Robert A. Schumann's Nachtstücke, Opus 23 (1839), CANONBURY first appeared as a hymn tune in J. Ireland Tucker's Hymnal with Tunes, Old and New (1872). The tune, whose title refers to a street and square in Islington, London, England, is often matched to Haver…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14634
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14634

Suggestions or corrections? Contact us