Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

New Britain

Full Text

1. O Miorbhail gràis! nach breagh' an ceòl:
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachran dorch', gun neart, gun treòir,
'S a dh'fhosgail sùilean dall.

2. 'S e gràs thug eòlas dhomh air m'fheum;
'S e gràs thug saors' is sìth;
'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè
Chiad là bha fois nam chrìdh.

3. Tro iomadh cunnart 's trioblaid chruaidh
thug E gu sàbhailt mi.
An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
Chan fhàg 's cha trèig gu sìor.

4. San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
'S deich mìle bliadhn' mar là,
Cha sguir an ceòl 's chan fhàs iad sgìth
A' seinn a chaoidh mun ghràs.

Source: TTT-Himnaro Cigneta #610

Text Information

First Line: O miorbhail grais
Title: New Britain
Language: Scottish Gaelic
Publication Date: 2015
Copyright: This text may still be under copyright because it was published in 2015.

Tune

NEW BRITAIN

NEW BRITAIN (also known as AMAZING GRACE) was originally a folk tune, probably sung slowly with grace notes and melodic embellishments. Typical of the Appalachian tunes from the southern United States, NEW BRITAIN is pentatonic with melodic figures that outline triads. It was first published as a hy…

Go to tune page >


AMAZING GRACE (Anonymous)


Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
TTT-Himnaro Cigneta #610TextAudio
TTT-Himnaro Cigneta #610aTextAudio
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements