610. Miorbhail Gràis

1. O Miorbhail gràis! nach breagh' an ceòl:
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachran dorch', gun neart, gun treòir,
'S a dh'fhosgail sùilean dall.

2. 'S e gràs thug eòlas dhomh air m'fheum;
'S e gràs thug saors' is sìth;
'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè
Chiad là bha fois nam chrìdh.

3. Tro iomadh cunnart 's trioblaid chruaidh
thug E gu sàbhailt mi.
An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
Chan fhàg 's cha trèig gu sìor.

4. San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
'S deich mìle bliadhn' mar là,
Cha sguir an ceòl 's chan fhàs iad sgìth
A' seinn a chaoidh mun ghràs.

Text Information
First Line: O Miorbhail gràis! nach breagh' an ceòl:
Title: Miorbhail Gràis
English Title: Amazing Grace
Author: Iain Newton
Author: Iain Newton
Author: Iain Newton
Translator: Skotgaeliginto nekonata
Translator: Skotgaeliginto nekonata
Translator: Skotgaeliginto nekonata
Publication Date: 2009
Topic: Graco de Dio
Language: Scottish Gaelic
Tune Information
Name: NEW BRITAIN
Composer: Anonima
Source: Old US melodyMedia
MIDI file: New Britain
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements