Svenska Psalm-Boken af År 1819: förenad med Koral-bok och Svenska messan med körer för sopran-, alt-, tenor- och basröster

Editor: J. H. Thomander, P. Wieselgren
Publisher: The Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago, 1892
Denomination: Swedish Evangelical Lutheran Augustana Synod in North America
Language: Swedish
Notes: Link to page scans. Includes "Högtids- Och Missionspsalmer," 1892 (#501-530)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
289Mitt vittne vare Gud, jag vill
290Du, som låter mig erfara
291Hur mild och nådig är vär Gud[Hur mild och nådig är vär Gud]
292Gud säger, att den salig är
293Salig den, hvars hjerta lågar
294Ho är den, för Herran träder
295O Gud! om allt mig säger[O Gud! om allt mig säger]
295bO Gud! om allt mig säger[O Gud! om allt mig säger]
296O kärlesksrike Gud, din godhet är en borgen[O kärlesksrike Gud, din godhet är en borgen]
297Du, som åt menniskan
298Oss krisna bör tro och besinna[Oss krisna bör tro och besinna]
299Om nåd och rät jag tänker sjunga
300Hell konung! säll och lyckosam[Hell konung! säll och lyckosam]
301Dig, våra fäders goda land![Dig, våra fäders goda land]
302Vår konung och vårt fosterland
303Förlän oss, Gud! din helga frid[Förlän oss, Gud! din helga frid]
304O Gud, vär konung lyckliggör[O Gud, vär konung lyckliggör]
305Välsigna, gode Gud! vår konung och vårt land[Välsigna, gode Gud! vår konung och vårt land]
306Förgäfves all den omsorg är
307Si, huru godt och ljufligt är
308Kristen, var, för Herrans skull
309O store allmagts Gud! som allting ser och dömer
310I Guds församling Herren Gud
311Herre! du, som himlens lager
312När du på samvete och ed
313O gode herde! du
314O Gud! som herdar gifvit
315O Herre! ho skall bo
316Af dig förordnad, store Gud!
317O Gud! ditt folk dig beder
318Du, som din församling vårdar
319Väktare på Sions murar![Väktare på Sions murar]
320Se, milde Gud, i nåd et samfund, dig till ära
321Hur härlig, Gud! din sol uppgår
322Mitt hjerta, Jesu! denna dag[Mitt hjerta, Jesu! denna dag]
323Hör, Gud! ännu sin nåd dig bjuder
324O Gud! det är en hjertans tröst
325O huru ljuflig är
326Hur fröjdar sig i templets famn[Hur fröjdar sig i templets famn]
327Kom, frälsta hjord!
328Hit, o Jesu! samloms vi[Hit, o Jesu! samloms vi]
329O Gud, som hörer allas röst
330O Jesu Krist! dig till oss vänd
331Tack, o Jesu, för det ord
332Såleds är vår kyrkogång
333O Gud! mig kristligt nyttja lär
334Du, Herre! afskilt har min lott
335Gud, välsigna dessa hjertan[Gud, välsigna dessa hjertan]
335bGud, välsigna dessa hjertan[Gud, välsigna dessa hjertan]
336O du, hvars kärlek sig förklarar[O du, hvars kärlek sig förklarar]
336bO du, hvars kärlek sig förklarar[O du, hvars kärlek sig förklarar]
337Nu blott för verlden två
338Du, Herre! godt ej fann
339Säll är den man som fruktar Gud[Säll är den man som fruktar Gud]
340O Gud, du skänkt mig barn som föddes att dig dyrka
341Du, som var den minstes vän
342O Gud, som ej de spädas röst föraktar
343Gode Gud, som lät mig hinna
344Ack, döden hafver hädanryckt
345Så snart for då min fröjd sin kos
346Ack, re'n i unga ären
347Du, som för mig Så innerlig
348I blomman af min ungdoms dagar
349O min Gud! hvad härlig dager
350Till arf af mina fäder
351Du, hvars rena hjerta blödde
352Kom, o Jesu, väck mitt sinne
353För dig jag träder fram, o Gud!
354Du, som förr än min mun dig nämna kunnat[Du, som förr än min mun dig nämna kunnat]
355Hur rörs, o Gud, mitt unga sinne
356Du, som i ditt ord förkunnar
357O Gud, som mina steg ledsagar
358Ålderdomen redan sprider
359Min dagen flyr och åldern ögt skymmer
360Jag hafver en gång varit ung
361Herre, mägtig att befalla[Herre, mägtig att befalla]
362O Jesu Krist, du är min vån den bäste
363Gud, som mig i kärlek kände
364Ack! huru plågas jag och måste stundligt qvida
365Jag tår ej se Guds dag
366Du, all helfas källa
367O Gud, som skiftar allt, död, sjukdom, lif och helsa
368Gud, min Gud! som ville än
369Helsans gåfva, dyra gåfva
370I Herrans namn far jag åstad[I Herrans namn far jag åstad]
371Nu farväl, värt fosterland!
372Kring rymden breddes fasa
373O Gud! hvem skall jag klaga[O Gud! hvem skall jag klaga]
374Ack, Herre! dig förbarma[Ack, Herre! dig förbarma]
375O Herre Gud, hvad har jag gjort
376Fridens Gud! oss frid förläna[Fridens Gud! oss frid förläna]
377O du, som har
378Förfäras ej, du lilla hop[Förfäras ej, du lilla hop]
379Nu Herren Gud välsigne oss
380Jag tror på Gud, och vet att han
381Förtälja vill jag, Gud! din nåd[Förtälja vill jag, Gud! din nåd]
382Lof ske dig, store Gud!
383Ära ske Herran! vår hjelpare[Ära ske Herran! vår hjelpare]
384Herre, dig i nåd förbarma
385O du, som alla hjertan ser[O du, som alla hjertan ser]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements