Svenska Psalm-Boken af År 1819: förenad med Koral-bok och Svenska messan med körer för sopran-, alt-, tenor- och basröster

Editor: J. H. Thomander, P. Wieselgren
Publisher: The Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago, 1892
Denomination: Swedish Evangelical Lutheran Augustana Synod in North America
Language: Swedish
Notes: Link to page scans. Includes "Högtids- Och Missionspsalmer," 1892 (#501-530)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
190O Gud! jag nödgas klaga[O Gud! jag nödgas klaga]
191Misströsta ej, att Gud är god[Misströsta ej, att Gud är god]
192Bort, mitt hjerta, med de tankar
193Jag vet på hvem jag tror, när mina synders minns
194Till dig allena, Jesus Krist[Till dig allena, Jesus Krist]
195O Jesu Krist! [O Jesu Krist! Till dig förvisst]
196Säll den hvars öfverträdelse
197Väl mig i evighet! nu känner själ och sinne[Väl mig i evighet! nu känner själ och sinne]
198Jag tackar dig, min högste Gud![Jag tackar dig, min högste Gud]
199O Gud! ditt rike ingen ser[O Gud! ditt rike ingen ser]
200Tviflan ur min själ försvinne[Tviflan ur min själ försvinne]
201Skapa i mig, Gud, ett hjerta
202O Gud! som äfven räckt din hand
203Hjelp mig, Jesu! troget vandra[Hjelp mig, Jesu! troget vandra]
204Jesu, du min fröjd och fromma[Jesu, du min fröjd och fromma]
205Jesu, som min själ bespisar[Jesu, som min själ bespisar]
206Hvad godt kan jag dock göra[Hvad godt kan jag dock göra]
207O Gud, o Gud! så from
208Till dig jag ropar, Herre Krist!
209Nu skall ej synden mera[Nu skall ej synden mera]
210Vaka själ! och bed[Vaka själ! och bed]
211Upp, kristen, upp till kamp och strid[Upp, kristen, upp till kamp och strid]
212Har jag nåd hos Gud i höjdenScoreAudio
213Jesus är min vän den bästeScoreAudio
214Jesus är mitt lif och helsa
215Jesus allt mitt goda är[Jesus allt mitt goda är]
216Jesus är min hägnad[Jesus är min hägnad]
217Kom, min kristen, Gud till ära
218Du, som fått en kristens namn
219Gud fullkomlighetens källa
220Jag vill dig prisa, Gud, min styrka!
221Af hjertat hafver jag dig kär
222Till dig, som hjertat gläder[Till dig, som hjertat gläder]
223O Gud, det är min glädje[O Gud, det är min glädje]
224Befall i Herrans händer
225Säll du, som dig åt Gud betror[Säll du, som dig åt Gud betror]
226På dig jag hoppas, Herre kär[På dig jag hoppas, Herre kär]
227Gud är vår starkhet och vårt stöd
228Mitt fasta hopp till Herren står
229Min Gud, på dig förtröstar jag[Min Gud, på dig förtröstar jag]
230Var glad, min själ, och fatta mod
231Ack, min själ! haf gladligt mod[Ack, min själ! haf gladligt mod]
232Låt icke det förtryta dig
233Haf tålamod[Haf tålamod]
234Gud! du är kärleksrik och god
235Ju större kors, ju bättre kristen[Ju större kors, ju bättre kristen]
236Dyra kors, min själs behof
237I verlden är så mörkt och tungt[I verlden är så mörkt och tungt]
238Den vedervärdighet, som mig eländan trycker
239Min själ och sinne, låt Gud råda[Min själ och sinne, låt Gud råda]
240Gud, låt min bön dig täckas
241Mitt öga, spar nu dina tårar[Mitt öga, spar nu dina tårar]
242När verld och vänner lemna dig[När verld och vänner lemna dig]
243O säg, min själ, hvi du förfäras[O säg, min själ, hvi du förfäras]
244Hvad sörjer du så svåra
245Hvarför sörja, hvarför klaga!
246Herre! du som sänder trösten
247Glädje uten Gud ej finnes
248Gud, min Gud! till dig jag ser
249Du, Herre Gud! allena
250Uti din nåd, o Fader blid!
251Hvad min gud vill, det alltid sker
252På Gud, och ej på eget råd[På Gud, och ej på eget råd]
253Som, Gud! dig täckes gör med mig
254Hvad Gudi täckes är mig täckt
255Ehvad du tager eller ger[Ehvad du tager eller ger]
256O Herre! för allt godt, du mig
257Hvad kan dock min själ förnöja
258Att bedja Gud, han sjelf oss böd
259Skapare! att nalkas dig[Skapare! att nalkas dig]
260O Gud! all sannings källa!
261Mitt hjerta! fröjda dig
262Herre! du, som från det höga[Herre! du, som från det höga]
263O Gud! vi lofve dig[O Gud! vi lofve dig]
264Lofva vill jag Herran Herran[Lofva vill jag Herran Herran]
265Dig vare lof och pris, o Krist!
266Lofsjungom Herran låtom oss med fröjdeljud[Lofsjungom Herran låtom oss med fröjdeljud]
267Lofsjungen Herran, Som i det höga
268Hela verlden fröjdes HerranScoreAudio
269Ditt namn, o Gud! jag lofva vill
270Lofvad vare Herran[Lofvad vare Herran]
271Lofven Gud i himmelshöjd!
272Nu tacken Gud, allt folk!
273Anamma from de dyra nådeorden
274Allt menskoslägtet af ett blod
275Stilla jag på dig vill akta[Stilla jag på dig vill akta]
275bStilla jag på dig vill akta[Stilla jag på dig vill akta]
276Hvem är bland Jesu rätta vänner
277Ho är den, som trött af striden[Ho är den, som trött af striden]
278O menska! hör det bud, hvartill
279Gif, Gud! att ren och samwetsgrann
280Af rikedom och verldslig fröjd[Af rikedom och verldslig fröjd]
281Ej guld och rikedom jag har
282Ej större bröd oss kommer till
283Kristen, klandra ej din lycka[Kristen, klandra ej din lycka]
284I din vård, som räcker till
285I menskors barn! som alla ägen
286Gud, som gläder mina dagar
287Säll den som, mot den arma huld
288När trygg och mätt du somnar in

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.