Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Instance Results

Topics:almindelig+bededag
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 87Results Per Page: 102050
TextPage scan

I Dag er Naadens Tid

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #387 (1919) Topics: Almindelig Bededag Til Morgengudstjeneste og Høimesse; Almindelig Bededag Til Morgengudstjeneste og Høimesse - Til Sekund Tekstrækkes Evangelium Lyrics: 1 I Dag er Naadens Tid, I Dag er Gud at finde, Nu kan alvorlig Flid Hans milde Hjerte vinde, Op, op til Bedrings Graad Og efter Jesus jag, Men snart, det er mit Raad, Nu heder det: i Dag! 2 Se, hvor behagelig Fremskinner Naadens Straale! Men det, at bedre sig, Kan ei Forhaling taale; Maaske din Klokke slaar I Dag sit sidst Slag– Nu læges Sjalesaar, Nu heder det: i Dag! 3 I Dag begynd, og spar Det ikke til i Morgen, Hvad Morgendagen har At vente, er forborgen; Forhaling bør ei ske I saadan vigtig Sag, Nu faar du op at se, Nu heder der: i Dag! 4 Træng i Guds Arme ind, Og fat din Jesu Hjerte, Det koste i dit Sind Ihvad det vil for Smerte; Til Kronen gaar man ei Udi sin gode Mag, Træng ind, nu er der Vei, Nu heder der: i Dag! 5 I Dag maaske du kan Fuldende dine Dage, At Timeglassets Sand Har intet mer tilbage; Se, hvilken Vredes Sky! Søg Naadens Skjul og Tag I Jesu Vunders Ly! Nu heder der: i Dag! 6 Endnu er Hjælp at faa For knuste Hjerters Raaben, Endnu er Gud at naa, Endnu er Himlen aaben; End Hører du hans Ord Til Kjærlighed Fordrag, Endnu er naaden stor, Nu heder der: i Dag! 7 Et lidet Øieblik Er al vor Levnets Dage, Den kaade Ungdoms Skik Lad derfor rent tilbage; Betænk dit Sjæle-Gavn Og Himlens søde Smag, Vend om i Jesu Navn! Nu heder der: i Dag! 8 Det er en liden Stund, Saa lukkes Himlens Døre; Begræd de mange Pund, Endnu er Naaden større, Og vinker dig henind I Jesu Favnetag; Men skynd dig som en Hind, Nu heder det: i Dag! 9 Som Varnet ikke før I Moders Arm vil tie, Saaaledes Sjælen bør, Som føler syndens Svie, I Verden svigersød Ei finde mer Behag, Men kun i Naadens Skjod; Nu heder der: i Dag! 10 Ak, evig Evighed! Den maatte nok betænkes, Hvor de Frodømte ned I Vredens Sø skal sænkes! Hvor er der godt hos Gud! O, kom da, Hjerte, tag Mod Naadens søde Bud I Dag, i Dag, i Dag! Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud er naadig, han vil ikke

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #469 (1919) Topics: Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Usle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hændt! Languages: Norwegian
TextPage scan

Hjerte, lad dig ei indbilde

Author: Paul Gerhardt; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #649 (1919) Topics: Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie Lyrics: 1 Hjerte, lad dig ei indblide, At du er af Gud forstødt, Hold dig fast til Ordets Kilde, Evangelium er sødt. Har du gjort din Gud imod, O, han er jo from og god; Har du samlet dig Guds Vrede, Glæd dig, Naaden er tilrede. 2 Vel er du som andre arme Adams Sønner syndefuld, Men Gud strækker sine Arme Mod dig hjertemild og huld; Vender du dig om igjen, Se, saa er han straks din Ven; Vær frimodig, gud vil tage Mod din Angers Graad og Klage. 3 Mener du, han er en Løve, Som kun tørster efter Blod? Kjærlighed og Gunst at øve, Dertil staar hans Sind og Mod; Gud han har et Fadersind, Al vor Jammer trænger ind I hans søde Faderhjerte, Gud han føler selv din Smerte. 4 Hør hans Ord: saa sandt jeg lever, Vil jeg ei en Synders Død. Du, som for Guds Vrede bæver, Glæd dig, det har ingen Nød! Naar kun Gud din Anger ser, Alt hans Hjerte mod dig ler, Mildt han møder Syndre bange, Aldrig komme de for mange. 5 Ingen Hyrde saa kan rende Efter det fortabte Faar; Kunde du Guds Hjerte kjende, Hvordan det i Lue staar, Naar han ved den Ondes List En og anden Sjæl har mist', Før han finder dem med Glæde,– Skulde du af Glæde græde. 6 Gud og alle Himle fryde Sig at se en Synders Bod, Alle Englemunde bryde Ud i Glæde som en Flod, Alt, hvad han sig har forset, Er, som det var aldrig sket, Al hans Synd er kast' i Havet, Alting, Alting er begravet. 7 Ingen Sø saa stærk udbryder, Ingen Strøm saa vældig gaar, Ingen Ild saa heftig syder, Intet mod vor Gud forslaar; Ingen tige kan lignes mod Herrens Naades store Flod, Vore Synder bort at drive, Mens vi ere her i Live. 8 Nu velan, I bange Sjæle, Her er Naade, Gud ske Lov! Hvem vil pine sig og kvæle, Da det ikke er behov! Al den Synd, du mindes kan, Veier ikke mindste Gran Mod Guds Naades Magt at regne, Som du kan dig frit tilegne. 9 Luk da op til Himmerige, Søde Fader, Naadens Port, At jeg ret derind kan kige Og faa se, hvor høit og stort Naadens rige er og gaar, At mit Navn i Himlen staar! Lad i Kjærlighed mig øve Og dig aldrig mer bedrøve! Languages: Norwegian
Text

I Dag er Naadens Tid

Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #713 (1897) Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse Lyrics: 1 I Dag er Naadens Tid, I Dag er Gud aa finna. No kann aalvorleg id Hans milde Hjarta vinna. Upp, upp til Angers Graat, Og fylg guds naadedrag! Men snart det gjeld, lyd aat! No heiter det: i Dag. 2 Sjaa Naadefoli stend Enno i all sin Klaare! Statt upp og um deg vend1 Aa drygja – det er Faare. Kann henda Klokka slær I Dag sitt sidste Slag. Enno er Naaden nær, No heiter det: i Dag. 3 I Dag or Svevne statt! I Morgon mangt kann vendast. For løynt det ligg i Natt, Kvat næste Dag skal hendast. So skunda, skunda deg! Det er i seinste Lag. Men enno er der Veg, No heiter det: i Dag. 4 Søk i Guds Armar inn, Og Jesu Hjarta fata! Um Verk det gjer i Sinn, Det skal deg evig bata. Men Siger ingen vinn, Som ei vil vaaga Slag. Vend um og treng deg inn! No heiter det: i Dag. 5 I Dag det henda kann, At ut ditt Ljøs er brunnet, At Livet snart som Sand I Glaset ned er runnet. Sjaa sky av heilag Harm, Høyr Domsens Toreslag1 Søk Livd ved Jesu Barm! No heiter det: i Dag. 6 Enno er Fred aa faa Fyr Sinn, som Sorgi grøter. Enno du Gud kann naa, Han deg med Naade møter. So søk daa Naadens Hamn Mot Daudens Bylgjedrag! Vend um i Jesu Namn! No heiter det: i Dag. 7 Aa tenk daa, tenk daa paa Den Æra utan Ende! Sjaa, kor dei Dømde daa Til Vreidens Sjo vert sende! Sjaa Sæla utan Slut Hjaa Gud i Englelag1 Og vel so Livet ut I Dag, i Dag, i Dag! Languages: Nynorsk
TextPage scan

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trost!

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #2 (1919) Topics: Almindelig Bededag Til Morgengudstjeneste og Høimesse Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os og forlad os al vor Synd! MisKunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand, i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! Miskunde dig over os! Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

Hymnal: Kirkesalmebog #2 (1893) Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor Glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os og forlad os al vor Synd! Miskunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! MisKunde dig over os! Languages: Norwegian
Text

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

Author: Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #2 (1897) Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor Glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os, og forlad os al vor Synd! Miskunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! MisKunde dig over os! Languages: Norwegian Tune Title: [Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!]
TextPage scan

O Fader vor i Himmerig

Author: Luther; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #14 (1919) Topics: Almindelig Bededag Til Morgengudstjeneste og Høimesse Lyrics: 1 O Fader vor i Himmerig, Som bad os leve broderlig, Og dig md Flid at kalde paa, Vor Bøn du gjerne høre saa; Giv, at ei beder blot vor Mund, Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund! 2 Helliget vorde, Gud, dit Navn, Dit Ord lab komme os til Gavn, At vi maa leve kristelig, Dit Navn til Pris evindelig, Giv Lærdom ren, vær Ordets Tolk, Vend om, vend om dit arme Folk! 3 Dit Rige komme til os hid, Og glæde os til evig Tid; Din Helligaand lad hos os bo Med sine Gaver, Trøst og Tro; Slaa ned al Djævlens Magt og Vold, Din Kirke staa i godt Behold! 4 Din Vilje ske paa Jorderig, Alt som den er i Himmerig; Og skjænkes os en modgangs Skaal, Giv Lydighed og Trøst og Taal; Tving Kjødets Lust og ond Begjær Med alt, som mod din Vilje er! 5 Giv os idag vort daglig' Brød, Med al vor Tarv til Livsens Nød; Fri os fra Ufred, Tvist og Strid, Fra Sygdom og den dyre Tid, Lad Fred og gode Dage staa, Al Gjerrighedens Sorg forgaa! 6 Og al vor Skyld forlad os her, At den os ei bedrøver mer, Som vore Skyldnere vi vil Af Hjertet gjerne give til; Gjør os til Venskab vel bered I broderlig Samdrægtighed! 7 Naar vi og fristes, lad os staa, At Satan os ei sange maa, Til hvilken Kant han komme kan; Hælp os, at vi faa Overhaand med grundfast Tro imod hans List, Dertil hjælp os, o Herre Krist! 8 Fra Ondt bevar os sammelund, Thi Ondt er her hver Dag og Stund; Fri os og fra den evig' Død, Og trøst os i vor sidste Nød, Gjør Enden god annam vor Aand, O Herre Jesus, i din Haand! 9 Amen, det er: ja, sandt og vist! Dertil styrk Troen, Herre Krist! At ingen Tvil vi derom bær, Vi faa de Ting, vi bede her Alt paa dit Ord, i Navnet dit, Thi sige vi nu Amen frit. Languages: Norwegian
TextPage scan

O Fader vor i Himmerig

Hymnal: Kirkesalmebog #14 (1893) Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse Lyrics: 1 O Fader vor i Himmerig, Som bad os leve broderlig, Og dig md Flid at kalde paa, Vor Bøn du gjerne høre saa; Giv, at ei beder blot vor Mund, Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund! 2 Helliget vorde, Gud, dit Navn, Dit Ord lab komme os til Gavn, At vi maa leve kristelig, Dit Navn til Pris evindelig, Giv Lærdom reen, vær Ordets Tolk, Vend om, vend om dit arme Folk! 3 Dit Rige komme til os hid, Og glæde os til evig Tid; Din Helligaand lad hos os bo Med sine Gaver, Trøst og Tro; Slaa ned al Djævlens Magt og Vold, Din Kirke staa i godt Behold! 4 Din Vilje ske paa Jorderig, Alt som den er i Himmerig; Og skjænkes os en modgangs Skaal, Giv Lydighed og Trøst og Taal; Tving Kjødets Lust og ond Begjær Med alt, som mod din Vilje er! 5 Giv os idag vort daglig Brød, Med al vor Tarv til Livsens Nød; Fri os fra Ufred, Tvist og Strid, Fra Sygdom og den dyre Tid, Lad Fred og gode Dage staa, Al Gjerrighedens Sorg forgaa! 6 Og al vor Skyld forlad os her, At den os ei bedrøver meer, Som vore Skyldnere vi vil Af Hjertet gjerne give til; Gjør os til Venskab vel bered I broderlig Samdrægtighed! 7 Naar vi og fristes, lad os staa, At Satan os ei sange maa, Til hvilken Kant han komme kan; Hælp os, at vi faa Overhaand Med grundfast Tro imod hans List, Dertil hjælp os, o Herre Krist! 8 Fra Ondt bevar os sammelund, Thi Ondt er her hver Dag og Stund; Fri os og fra den evig Død, Og trøst os i vor sidste Nød, Gjør Enden god, annam vor Aand, O, Herre Jesu, i din Haand! 9 Amen, det er: ja, sandt og vist! Dertil styrk Troen, Herre Krist! At ingen Tvil vi derom bær, Vi faa de Ting, vi bede her Alt paa dit Ord, i Navnet dit, Thi sige vi nu Amen frit. Languages: Norwegian
Text

O Fader vor i Himmerig

Author: Luther; Ukj.; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #14 (1897) Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse Lyrics: 1 O Fader vor i Himmerig, Som bad os leve broderlig, Og dig md Flid at kalde paa, Vor Bøn du gjerne høre saa; Giv, at ei beder blot vor Mund, Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund! 2 Helliget vorde, Gud, dit Navn, Dit Ord lab komme os til Gavn, At vi maa leve kristelig, Dit Navn til Pris evindelig, Giv Lærdom reen, vær Ordets Tolk, Vend om, vend om dit arme Folk! 3 Dit Rige komme til os hid, Og glæde os til evig Tid; Din Helligaand lad hos os bo Med sine Gaver, Trøst og Tro; Slaa ned al Djævlens Magt og Vold, Din Kirke staa i godt Behold! 4 Din Vilje ske paa Jorderig, Alt som den er i Himmerig; Og skjænkes os en modgangs Skaal, Giv Lydighed og Trøst og Taal; Tving Kjødets Lust og ond Begjær Med alt, som mod din Vilje er! 5 Giv os idag vort daglig Brød, Med al vor Tarv til Livsens Nød; Fri os fra Ufred, Tvist og Strid, Fra Sygdom og den dyre Tid, Lad Fred og gode Dage staa, Al Gjerrighedens Sorg forgaa! 6 Og al vor Skyld forlad os her, At den os ei bedrøver meer, Som vore Skyldnere vi vil Af Hjertet gjerne give til; Gjør os til Venskab vel bered I broderlig Samdrægtighed! 7 Naar vi og fristes, lad os staa, At Satan os ei sange maa, Til hvilken Kant han komme kan; Hælp os, at vi faa Overhaand Med grundfast Tro imod hans List, Dertil hjælp os, o Herre Krist! 8 Fra Ondt bevar os sammelund, Thi Ondt er her hver Dag og Stund; Fri os og fra den evig Død, Og trøst os i vor sidste Nød, Gjør Enden god, annam vor Aand, O, Herre Jesu, i din Haand! 9 Amen, det er: ja, sandt og vist! Dertil styrk Troen, Herre Krist! At ingen Tvil vi derom bær, Vi faa de Ting, vi bede her Alt paa dit Ord, i Navnet dit, Thi sige vi nu Amen fridt. Languages: Norwegian Tune Title: [O Fader vor i Himmerig]

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.