ആരാണീ പൈതലീ നിദ്രയില്‍

Representative Text

1 ആരാണീ പൈതലീ നിദ്രയില്‍-
മേരി തന്റെ മാറിലായ് സ്വൈരം?
താരാട്ട് പാടുവാന്‍ ദൂതരും,
ഇടയര്‍ കാവല്‍ നിന്നു ചുറ്റും!
ഈ- പൈതലോ ക്രിസ്തുവാം
ദൂതര്‍ വാഴ്ത്തി പാടിടും രാ-ജന്‍
ഈ- പൈതലെ കുമ്പിടാം
ഇടയന്മാരോ കുമ്പിടും രാ-ജന്‍

2 ശിശു-വാം യേശു ഈ ഗോശാലെ
വെറും കാലി മേവിടും കൂട്ടില്‍
ആശുദ്ധന്മാരും ശുദ്ധരും
ഇതാ നി-ശ്ശബ്ദരായി മേവൂ
ഓ! ആണിയില്‍ തൂങ്ങവേ
അവന്‍ ക്രൂശില്‍ പ്രാണനെ നല്‍-കി
കാണ്‍! മേരിതന്‍ സൂനുവെ
വചനമതോ മാനുഷനായി

3 തന്‍ മുന്നില്‍ കാഴ്ചകള്‍ അര്‍പ്പിക്കാം
അവന്‍ മുന്നില്‍ വീണു വണങ്ങിടാം
രാജാധിരാജന്‍ തന്‍ രക്ഷയെ
നമ്മള്‍ സ്വീകരിച്ചിന്നു വണങ്ങാം
ഈ- നാഥന് പാടുവിന്‍
ഒരു കന്യാ താരാട്ടിനൊപ്പം
ഈ- ക്രിസ്തു ഭൂ-ജാതനായ്
മേരി തന്നുടെ സൂനുവാം പൈതല്‍.

Source: The Cyber Hymnal #14435

Author: W. Chatterton Dix

Most British hymn writers in the nineteenth century were clergymen, but William C. Dix (b. Bristol, England, 1837; d. Cheddar, Somerset, England, 1898) was a notable exception. Trained in the business world, he became the manager of a marine insurance company in Glasgow, Scotland. Dix published various volumes of his hymns, such as Hymns of Love and Joy (1861) and Altar Songs: Verses on the Holy Eucharist (1867). A number of his texts were first published in Hymns Ancient and Modern (1861). Bert Polman… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ആരാണീ പൈതലീ നിദ്രയില്‍
English Title: What child is this, who laid to rest
Author: W. Chatterton Dix (1865)
Translator: Simon Zachariah (2011)
Meter: 8.7.8.7 with refrain
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14435
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14435

Suggestions or corrections? Contact us