എന്‍റെ തോഴരേ കൊടി കാണ്‍

എന്‍റെ തോഴരേ കൊടി കാണ്‍ വീശുന്നാകാശേ (Enṟe tēāḻarē keāṭi kāṇ vīśunnākāśē)

Author: P. P. Bliss; Translator: Anonymous
Tune: [Ho, my comrades, see the signal] (Bliss)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്‍റെ തോഴരേ കൊടി കാണ്‍ വീശുന്നാകാശേ-
എന്‍ സഹായ സേന വരുന്നേ ജയം തന്നെ

പല്ലവി:
കോട്ട കാപ്പിന്‍ ഞാന്‍ വരുന്നെന്നേശു ചൊല്ലുന്നു,
കാത്തിടാം നിന്‍ കൃപയാലെന്നുത്തരം ചൊല്‍ക.

2 ശത്രുസൈന്യമേറുന്നു മുന്‍ സാത്താന്‍റെ ചൊല്‍കീഴ്
ശക്തിമാന്മാര്‍ വീഴുന്നേ ചുറ്റും ഭയത്തിന്‍കീഴ്പ [പല്ലവി]

3 തേജസ്സിന്‍ ലക്ഷ്യത്തെ കാണ്മിന്‍ കാഹളം കേള്‍പ്പിന്‍,
സൈന്യനാഥന്‍ നാമത്തില്‍ ജയം രിപുക്കള്‍മേല്‍ [പല്ലവി]

4 ഘോരയുദ്ധം നീണ്ടെന്നാലും കൂട്ടരുണ്ടു ഹേ,
സൈന്യനാഥന്‍ മുന്‍വരുന്നു മോദം കൂട്ടരേ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14530

Author: P. P. Bliss

Philip P. Bliss (b. Clearfield County, PA, 1838; d. Ashtabula, OH, 1876) left home as a young boy to make a living by working on farms and in lumber camps, all while trying to continue his schooling. He was converted at a revival meeting at age twelve. Bliss became an itinerant music teacher, making house calls on horseback during the winter, and during the summer attending the Normal Academy of Music in Genesco, New York. His first song was published in 1864, and in 1868 Dwight L. Moody advised him to become a singing evangelist. For the last two years of his life Bliss traveled with Major D. W. Whittle and led the music at revival meetings in the Midwest and Southern United States. Bliss and Ira D. Sankey published a popular series of hym… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: എന്‍റെ തോഴരേ കൊടി കാണ്‍ വീശുന്നാകാശേ (Enṟe tēāḻarē keāṭi kāṇ vīśunnākāśē)
Title: എന്‍റെ തോഴരേ കൊടി കാണ്‍
English Title: Ho, my comrades! see the signal
Author: P. P. Bliss
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: കോട്ട കാപ്പിന്‍ ഞാന്‍ വരുന്നെന്നേശു ചൊല്ലുന്നു
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14530

Suggestions or corrections? Contact us