നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ?

നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ? (Nī kṣīṇiccēā, nī valaññēā, vyākulappeṭṭēā)

Author: St. Stephen of Mar Sabas; Translator (English): J. M. Neale; Translator (Malayalam): Anonymous
Tune: STEPHANOS (Baker)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ?
എങ്കല്‍ വിശ്രമിക്കുന്നേശു ചൊല്ലുന്നു.

2 താന്‍ നായകനാകില്‍ തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താകും?
പാദം കൈ വിലാവുകളില്‍ പാടുകള്‍.

3 രാജാവിനെന്നപോലുണ്ടോ രാജമുടിയും?
മുടിയുണ്ട് സൂക്ഷ്മം തന്നെ മുള്‍മുടി.

4 തന്‍ പിന്‍ ചെന്നാല്‍ താന്‍ ഇഹത്തില്‍ തരുന്നതെന്തു?
മഹാ ദുഃഖം, മഹാ യത്നം, മാ ക്ലേശം.

5 എന്നും തന്നില്‍ പറ്റിചേര്‍ന്നാല്‍ എന്തുണ്ടവനില്‍?
ദുഃഖം തീര്‍ന്നു യത്നം നീങ്ങി സ്വര്‍ പ്രാപ്തി.

6 എന്നെ ചേര്‍പ്പാന്‍ ഞാന്‍ യാചിച്ചാല്‍ എന്നെ തള്ളൂമോ?
ഇല്ലില്ലാകാശം ഭൂമിയും പോയാലും.

7 ഭദ്രം ചേര്‍ന്നു നിത്യം പാര്‍ത്താല്‍ ഭാഗ്യം ലഭ്യമോ?
വിശുദ്ധവാക്യം ചൊല്ലുന്നു ലഭ്യമാം.

Source: The Cyber Hymnal #14810

Author: St. Stephen of Mar Sabas

(no biographical information available about St. Stephen of Mar Sabas.) Go to person page >

Translator (English): J. M. Neale

John M. Neale's life is a study in contrasts: born into an evangelical home, he had sympathies toward Rome; in perpetual ill health, he was incredibly productive; of scholarly tem­perament, he devoted much time to improving social conditions in his area; often ignored or despised by his contemporaries, he is lauded today for his contributions to the church and hymnody. Neale's gifts came to expression early–he won the Seatonian prize for religious poetry eleven times while a student at Trinity College, Cambridge, England. He was ordained in the Church of England in 1842, but ill health and his strong support of the Oxford Movement kept him from ordinary parish ministry. So Neale spent the years between 1846 and 1866 as a warden of Sackvi… Go to person page >

Translator (Malayalam): Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ? (Nī kṣīṇiccēā, nī valaññēā, vyākulappeṭṭēā)
Title: നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ?
English Title: Art thou weary, art thou languid
Author: St. Stephen of Mar Sabas
Translator (English): J. M. Neale
Translator (Malayalam): Anonymous
Meter: 8.5.8.3
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14810
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14810

Suggestions or corrections? Contact us