So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Search Results

Hymnal, Number:k1893

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.

Hymnals

hymnal icon
Published hymn books and other collections
Page scans

Kirkesalmebog

Publication Date: 1893 Publisher: Ed. B. Giertsen Publication Place: Bergen Editors: M. B. Landstad

Texts

text icon
Text authorities
TextPage scans

Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænker

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke, Hvor haardt det er, det Satans Slaveri, Du skulde dig ei Øieblik betænke, At søge den, som dig kan gjøre fri! Ak, hvilken salig Dag du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige, Hvor godt det er at høre Jesum til, Du skulde ei imod hans Naade krige, Som dig endnu saa gjerne hjælpe vil! Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde, Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar, Hvor skulde du med Graad til ham dig vende, Som mod dig med udstrakte Arme staar! Ak, hvilket Tab dog Satan fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme I Himlen ind, – det ei saa let er gjort– Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme, Og lede om den rette snævre Port! Ak, hvilken Jammer Ende fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande I Paradis, hvor Glæden er saa sød, Du skulde snart al Verdens Lyst forbande, Og haste hen til Jesu milde Skjød. Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 6 Ak, vilde du nu een for alle Gange Dig give ind i Bod og Bøn og Strid, Hvor skulde du af Jesu Naade fange, Hvor skulde du ham finde mild og blid! Ak hvilken Hvile Sjælen fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge? Det gjælder dog din egen Sjæle-Tarv; Det er saa haardt i Helvede at ligge, Det gjør saa godt at tage Himlens Arv! Ak, hvilken evig Fryd du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 8 Ak, kunde du – du kunde, om du vilde– Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat! Nu kan det ske, nu før det er for silde, Det mørknes alt mod Evighedens Nat. Ak, hvilken Glæde Jesus fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! Topics: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance
TextPage scans

Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer, At jeg Arme bleven er Een udaf din Kirkes Lemmer, Som dit Kjendemerke bær! Gid, din Kirke hos os staar Som en vandet Urtegaard! Lad ei trædes under Fode Det, du har begyndt at pode! 2 Lær os, Gud, med Lyst og Glæde Tage dine Bud i Agt, Ret og Sandhed lad optræde Blandt os med alt større Magt! Lær du Kongen og hans Raad, Hvad der er den bedste Daad Til din Ære at forfremme, Kirkens Fiender at beskjemme! 3 Lad din Fred og Frelse blive Laas og Lukke for vort Land, Lad Ulykker over drive, Knus du Satans Orme-Tand! Lad enhver i Fred og Ro Her i vore Dale bo, Gud beskjerme og beskytte Thronen med den mindste Hytte! Topics: Tredie Søndag efter Paaske Til Aftensang; Third Sunday after Easter For Evening; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy
TextPage scans

Give Gud i Himmerige

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Give Gud i Himmerige At vi alle, hvo vi er, aldrig lade os besvige Udaf kjødelig Begjær, Som mod Sjælen Oprør gjør, Paa det Hedninger ei tør Om vort Levnet ilde snakke, Men selv lære Gud at takke! 2 For den høie Himmel-Herre, Og hans faderlige Bud Bør vi Kongen lydig være, Og de Mænd, han sender ud For at raade, thi de bær For de Onde Hevnens Sverd, Men Gud Børn til Gavn og Gode, At de vandre vel til Mode. 3 Dermed kan vi Vedens Gjække Munden rigtig stoppe til, Naar vi ei med Friheds Dække Vores Ondskab skjule vil; Men af Hjertet elske dem, Som i Herrens Vei gaar frem Frygte Gud og Kongen ære, Som Guds rene Bud os lære. 4 Tjener skal lydig være Under deres Herrens Haand, Ei alene dem, som ere Af en from og mildrig Aand, Men og dem, som barske er, Bitterhed i Munden bær, Dem skal de taalmodig føie, Thi deri har Gud og Øie. 5 Om for Syndens Skyld vi lide, Deraf roses ingen Mand, Men naar Folk uskyldig bide Os med deres Sladre-Tand, Det stor Naade er hos Gud, O, min Sjæl, hold da kun ud, Lid og bi med alle Fromme, Slid din Tid, Gud skal vel komme! Topics: Tredie Søndag efter Paaske Til Aftensang; Third Sunday after Easter For Evening; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy; 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday High Mass

Tunes

tune icon
Tune authorities
Page scans

[Med Straale-Krans om Tinde]

Appears in 1 hymnal Composer and/or Arranger: Ludv. M. Lindeman Tune Key: G Major or modal Incipit: 11231 55653 13254 Used With Text: Med Straale-Krans om Tinde
Page scans

[Apostlerne sad i Jerusalem]

Appears in 3 hymnals Composer and/or Arranger: Ludv. M. Lindeman Tune Key: E Flat Major Incipit: 53321 23423 33567 Used With Text: Apostlerne sad i Jerusalem
Page scans

[Jeg har min Sag til Gud hjemstilit]

Appears in 3 hymnals Composer and/or Arranger: Ludv. M. Lindeman Tune Key: d minor or modal Incipit: 15531 11751 76544 Used With Text: Jeg har min Sag til Gud hjemstilit

Instances

instance icon
Published text-tune combinations (hymns) from specific hymnals
TextPage scan

I Jesu Navn

Hymnal: K1893 #1 (1893) Lyrics: 1 I Jesu Navn Skal al vor Gjerning ske, Om det skal komme os till noget Gavn, Endes ei med Spot og Ve. Al den Idræt, Som begyndes i det, God Lykke og Fremgang faar, Indtil den Maalet naar, At det Gud til Ære sker, Og dernæst til os henser, Hvori al vor Velfærd staar. 2 I Jesu Navn Vi ville prise Gud, Han Lykke give vil dertil og Gavn, Efterdi det er hans Bud, Han haver gjort Store Ting ved sit Ord, Og ved sin Arm saa stærk Høipriselige Værk, Thi hør os i allen Tid Hannem prise med stor Flid; Hvo, sam frygter Gud, det merk! 3 I Jesu Navn Vi leve vil og dø. Om vi da leve, vorder det vort Gavn, Om vi dø, vort Gavn maa ske. I Jesu Navn, Ham till Ær' og os til Gavn, Skal vi igjen opstaa, Og i Guds Rige gaa, Hvor vi da med Lyst og Fryd Skulle se Guds Aasyn blid, Og den evig' Ære faa. Topics: Til Indgang; Entrance; Kirken; The Church; Bønnen; Prayer; Ved Konfirmation; By Confirmation; Nyarsdag Til Hoimesse; New Years Day High Mass; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Særlige Salmer Brude-Vielse; Special Hymns Marriage Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

Hymnal: K1893 #2 (1893) Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor Glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os og forlad os al vor Synd! Miskunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! MisKunde dig over os! Topics: Til Indgang; Entrance; Troens Bekjendelse; Confession of Faith; Omvendelsen; Repentance; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu bede vi den Helligaand

Hymnal: K1893 #3 (1893) Lyrics: 1 Nu bede vi den Helligaand Frem for alt om Troen ret og sand! At vi den bevare Til vor sidste Ende, Naar vi skulle fare Hjem fra al Elende. Kyrie eleison! 2 Du vœrdig' Lys, giv os dit Skin, Led os ret til Jesum Kristum ind! At vi maatte trygge Hos vor Frelser kjære Blive, bo og bygge, Og i Raaden være. Kyrie eleison! 3 Du søde Aand, send Kjærlighed Brændende i vore Hjerte ned! At vi med hverandre, Udi Kristo fundne, Maa i et Sind vandre, Kjærlig sammenbundne. Kyrie eleison! 4 Du Trøster bedst i al vor Nød, Hjælp, vi frygte Djævel ei og Død! At ei Modet brister Og vor Sjæl forsager, Naar den onde Frister Alt vort Liv anklager! Kyrie eleison! Topics: Til Indgang; Entrance; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass Languages: Norwegian

People

person icon
Authors, composers, editors, etc.

Johann Crüger

1598 - 1662 Person Name: J. Crüger Hymnal Number: 490 Composer of "[Gud skal al Ting mage]" in Kirkesalmebog Johann Crüger (b. Grossbriesen, near Guben, Prussia, Germany, 1598; d. Berlin, Germany, 1662) Crüger attended the Jesuit College at Olmutz and the Poets' School in Regensburg, and later studied theology at the University of Wittenberg. He moved to Berlin in 1615, where he published music for the rest of his life. In 1622 he became the Lutheran cantor at the St. Nicholas Church and a teacher for the Gray Cloister. He wrote music instruction manuals, the best known of which is Synopsis musica (1630), and tirelessly promoted congregational singing. With his tunes he often included elaborate accom­paniment for various instruments. Crüger's hymn collection, Neues vollkomliches Gesangbuch (1640), was one of the first hymnals to include figured bass accompaniment (musical shorthand) with the chorale melody rather than full harmonization written out. It included eighteen of Crüger's tunes. His next publication, Praxis Pietatis Melica (1644), is considered one of the most important collections of German hymnody in the seventeenth century. It was reprinted forty-four times in the following hundred years. Another of his publications, Geistliche Kirchen Melodien (1649), is a collection arranged for four voices, two descanting instruments, and keyboard and bass accompaniment. Crüger also published a complete psalter, Psalmodia sacra (1657), which included the Lobwasser translation set to all the Genevan tunes. Bert Polman =============================== Crüger, Johann, was born April 9, 1598, at Gross-Breese, near Guben, Brandenburg. After passing through the schools at Guben, Sorau and Breslau, the Jesuit College at Olmütz, and the Poets' school at Regensburg, he made a tour in Austria, and, in 1615, settled at Berlin. There, save for a short residence at the University of Wittenberg, in 1620, he employed himself as a private tutor till 1622. In 1622 he was appointed Cantor of St. Nicholas's Church at Berlin, and also one of the masters of the Greyfriars Gymnasium. He died at Berlin Feb. 23, 1662. Crüger wrote no hymns, although in some American hymnals he appears as "Johann Krüger, 1610,” as the author of the supposed original of C. Wesley's "Hearts of stone relent, relent" (q.v.). He was one of the most distinguished musicians of his time. Of his hymn tunes, which are generally noble and simple in style, some 20 are still in use, the best known probably being that to "Nun danket alle Gott" (q.v.), which is set to No. 379 in Hymns Ancient & Modern, ed. 1875. His claim to notice in this work is as editor and contributor to several of the most important German hymnological works of the 16th century, and these are most conveniently treated of under his name. (The principal authorities on his works are Dr. J. F. Bachmann's Zur Geschichte der Berliner Gesangbücher 1857; his Vortrag on P. Gerhard, 1863; and his edition of Gerhardt's Geistliche Lieder, 1866. Besides these there are the notices in Bode, and in R. Eitner's Monatshefte für Musik-Geschichte, 1873 and 1880). These works are:— 1. Newes vollkömmliches Gesangbuch, Augspur-gischer Confession, &c, Berlin, 1640 [Library of St. Nicholas's Church, Berlin], with 248 hymns, very few being published for the first time. 2. Praxis pietatis melica. Das ist: Ubung der Gottseligkeit in Christlichen und trostreichen Gesängen. The history of this, the most important work of the century, is still obscure. The 1st edition has been variously dated 1640 and 1644, while Crüger, in the preface to No. 3, says that the 3rd edition appeared in 1648. A considerable correspondence with German collectors and librarians has failed to bring to light any of the editions which Koch, iv. 102, 103, quotes as 1644, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653. The imperfect edition noted below as probably that of 1648 is the earliest Berlin edition we have been able to find. The imperfect edition, probably ix. of 1659, formerly in the hands of Dr. Schneider of Schleswig [see Mützell, 1858, No. 264] was inaccessible. The earliest perfect Berlin edition we have found is 1653. The edition printed at Frankfurt in 1656 by Caspar Röteln was probably a reprint of a Berlin edition, c. 1656. The editions printed at Frankfurt-am-Main by B. C. Wust (of which the 1666 is in the preface described as the 3rd) are in considerable measure independent works. In the forty-five Berlin and over a dozen Frankfurt editions of this work many of the hymns of P. Gerhardt, J. Franck, P. J. Spener, and others, appear for the first time, and therein also appear many of the best melodies of the period. 3. Geistliche Kirchen-Melodien, &c, Leipzig, 1649 [Library of St. Katherine's Church, Brandenburg]. This contains the first stanzas only of 161 hymns, with music in four vocal and two instrumental parts. It is the earliest source of the first stanzas of various hymns by Gerhardt, Franck, &c. 4. D. M. Luther's und anderer vornehmen geisU reichen und gelehrten Manner Geistliche Lieder und Psalmen, &c, Berlin, 1653 [Hamburg Town Library], with 375 hymns. This was edited by C. Runge, the publisher, and to it Crüger contributed some 37 melodies. It was prepared at the request of Luise Henriette (q.v.), as a book for the joint use of the Lutherans and the Re¬formed, and is the earliest source of the hymns ascribed to her, and of the complete versions of many hymns by Gerhardt and Franck. 5. Psalmodia Sacra, &c, Berlin, 1658 [Royal Library, Berlin]. The first section of this work is in an ed. of A. Lobwasser's German Psalter; the second, with a similar title to No. 4, and the date 1657, is practically a recast of No. 4,146 of those in 1653 being omitted, and the rest of the 319 hymns principally taken from the Praxis of 1656 and the hymn-books of the Bohemian Brethren. New eds. appeared in 1676, 1700, 1704, 1711, and 1736. [Rev. James Mearns, M.A.] -- Excerpt from John Julian, Dictionary of Hymnology (1907) ======================= Crüger, Johann, p. 271, ii. Dr. J. Zahn, now of Neuendettelsau, in Bavaria, has recently acquired a copy of the 5th ed., Berlin, 1653, of the Praxis. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)

Nikolaus Herman

1500 - 1561 Person Name: Nicolaus Hermann Hymnal Number: 493 Author of "O Herre Gud! din Sol saa skjøn" in Kirkesalmebog Herman, Nicolaus, is always associated with Joachimsthal in Bohemia, just over the mountains from Saxony. The town was not of importance till the mines began to be extensively worked about 1516. Whether Herman was a native of this place is not known, but he was apparently there in 1518, and was certainly in office there in 1524. For many years he held the post of Master in the Latin School, and Cantor or Organist and Choirmaster in the church. Towards the end of his life he suffered greatly from gout, and had to resign even his post as Cantor a number of years before his death. He died at Joachimsthal, May 3, 1561. (Koch, i. 390-398; Allgemeine Deutsche Biographie, xii. 186-188, &c.) He was a great friend and helper of J. Mathesius (q.v.) (who in 1532 became rector of the school, but in 1541 diaconus and in 1545 pastor of the church), and it was said that whenever Mathesius preached a specially good sermon Herman straightway embodied its leading ideas in a hymn. His hymns, however, were not primarily written for use in church, but were intended for the boys and girls in the schools, to supplant profane songs in the mouths of the young men and women, or for the daily life of the “housefathers and housemothers" in Joachimsthal, at home, and in their work in the mines. He is a poet of the people, homely, earnest, and picturesque in style; by his naiveté reminding us of Hans Sachs. He was an ardent lover of music and a very good organist. The chorales which he published with his hymns are apparently all of his own composition, and are among the best of the Reformation period. Many of Herman's hymns soon passed into Church use in Germany, and a number are found in almost all books in present use. About 190 in all, they appeared principally in:— (1) Die Sontags Evangelia uber des gantze Jar, in Gesenge verfasset, für die Kinder und christlichen Haussvetter, &c, Wittenberg, 1560 (dedication by Herman dated Trinity Sunday, 1559), with 101 hymns and 17 melodies. The best are those interspersed specially meant for children and not directly founded on the Gospel for the day. (2) Die Historien von der Sindfludt, Joseph, Mose, Helia, Elisa und der Susanna, sampt etlichen Historien aus den Evangelisten, &c., Wittenberg, 1562 (preface by Herman dated St. Bartholomew's Day, 1560), with 73 hymns and 20 melodies. In this case also the general hymns are the best. A selection of 60 (really 61) of his hymns, with a memoir by K. F. Ledderhose, was published at Halle, 1855. One of Herman's hymns is noted under “Wenn mein Stündlein vorhanden ist." The others which have passed into English are:— i. Bescher uns, Herr, das täglioh Brod. Grace before Meat. 1562, as above, and thence in Wackernagel, iii. p. 1228, in 6 stanzas of 4 lines; in Ledderhose, p. 70; and in the Berlin Geistliche Lieder, ed. 1863, No. 1133. Translated as:— 1. Thou art our Father and our God. This, by P. H. Molther, a translation of stanza vi., as No. 180 in the Moravian Hymn Book, 1789 (1849, No. 220, st. v.). 2. As children we are owned by Thee, a translation of stanza vi., as st. iii. of No. 191 in the Moravian Hymn Book, 1801 (1849, No. 220, stanza iii.). ii. Die helle Sonn leucht jetzt herfür. Morning. 1560, as above, and thence in Wackernagel, iii. p. 1184, in 4 stanzas of 4 lines, in Ledderhose, p. 87; and in the Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 450. Translated as:— The morning beam revives our eyes, a good and full translation by. A. T. Russell, as No. 71 in the Dalston Hospital Hymn Book 1848. iii. Erschienen ist der herrliche Tag. Easter. 1560, as above, in 14 stanzas of 4 lines, entitled, "A new Spiritual Song of the Joyful Resurrection of our Saviour Jesus Christ; for the maidens of the girls' school in Joachimsthal”; and thence in Wackernagel, iii. p. 1175; in Ledderhose p. 23, and Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 134. It has reminiscences of the "Erstanden ist der heil'ge Christ". Translated as:— The day hath dawn'd—-the day of days, a good translation by A. T. Russell of stanzas i., ii., xiii., xiv., as No. 113 in his Psalms & Hymns, 1851. Another tr. is, "At length appears the glorious day," by Dr. G. Walker, 1860, p. 28. iv. Hinunter ist der Sonnen Schein. Evening. 1560, as above, and thence in Wackernagel, iii. p. 1184, in 4 stanzas of 4 lines; in Ledderhose, p. 88; and in the Unverfälschter Liedersegen1851, No. 523. Some of the phrases may have been suggested by the "Christe qui lux es et dies" (q. v.). Translated as:— 1. Sunk is the sun's last beam of light, a full and good translation by Miss Cox in her Sacred Hymns from the German, 1841, p. 57. Included in Alford's Psalms & Hymns, 1844, and Tear of Praise, 1867; in Dale's English Hymn Book, 1875; in the Pennsylvania Lutheran Church Book, 1868, and others. It is also given considerably altered and beginning, "Sunk is the Sun! the daylight gone," in W. J. Blew's Church Hymn and Tune Book, 1851-55. 2. The happy sunshine all is gone, in full, by Miss Winkworth in her Lyra Germanica, 1st Ser., 1855, p. 225; repeated in her Chorale Book for England, 1863, and the Ohio Lutheran Hymnal, 1880. Other translations are: (1) "Did I perhaps Thee somewhat grieve," a translation of stanza iii. in the Moravian Hymn Book, 1789, No. 756. In the 1801 and later eds. (1886, No. 1181, st. iii.), it begins, "Where'er I Thee this day did grieve." (2) "The sun’s fair sheen is past and gone," by H. J. Buckoll, 1842, p. 68. (3) "The sun hath run his daily race," by Lady E. Fortescue, 1843, p. 14. v. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich. Christmas. Written c. 1554, but first published 1560 as above, as the first of "Three Spiritual Christmas Songs of the new-born child Jesus, for the children in Joachimsthal." Thence in Wackernagel iii. p. 1169, in 8 stanzas of 4 lines; in Ledderhose, p. 1; and in the Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 47. It is one of the most popular German Christmas hymns. The melody set to it in 1560 is also by Herman; in 1554 to his "Kommt her ihr liebsten Schwesterlein" [in the Hymnal Companioncalled "St. George's (old)"]. Translated as :— 1. Let all together praise our God, a good translation of stanzas i., iii., vi., viii., by A. T. Russell, as No. 52 in his Psalms & Hymns, 1851. Repeated in Kennedy, 1863, adding a translation of st. ii., and beginning, "Let all creation praise our God." 2. Praise ye the Lord, ye Christians I yea, in full, by E. Cronenwett, as No. 31 in the Ohio Lutheran Hymnal 1880. Other translations are: (1) "A wondrous change He with us makes," a tr. of stanza viii., ix. as No. 438 in pt. i. of the Moravian Hymn Book, 1754, repeated 1789-1826. (2) "Come, brethren, lets the song arise," by Dr. G. Walker, 1860, p. 26. (3) "Praise God, now Christians, all alike," by Miss Manington, 1864, p. 9. (4) "Praise God, upon His throne on high," in the Sunday Magazine, 1874, p. 384, signed "P. J." The hymn “Shepherds rejoice, lift up your eyes," given by J. C. Jacobi in his Psalmodia Germanica, 1722, p. 8, to Herman's melody (which was first published 1554) is, as stated in his Preface, taken from Bk. i. of Isaac Watts's Horse Lyricae vi. So wahr ich leb, spricht Gott der Herr. Absolution. 1560, as above, in 11 stanzas of 4 lines, entitled "A hymn on the power of the keys and the virtue of holy absolution; for the children in Joachimsthal." Thence in Wackernagel, iii. p. 1183; in Ledderhose, p. 47; and the Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 429. It probably suggested the better known hymn, "So wahr ich lebe," q. v., by Johann Heermann. Translated as:— Yea, as I live, Jehovah saith, I do not wish the sinner's death, in full, by Dr. M. Loy, as No. 245, in the Ohio Lutheran Hymnal, 1880. [Rev. James Mearns, M.A.] --John Julian, Dictionary of Hymnology (1907)

Ludvig Mathias Lindeman

1812 - 1887 Person Name: Ludv. M. Lindeman Hymnal Number: 435 Composer of "[Apostlerne sad i Jerusalem]" in Kirkesalmebog Ludvig M. Lindeman (b. 1812; d. 1887) was a Norwegian composer and organist. Born in Trondheim, he studied theology in Oslo where he remained the rest of his life. In 1839 he succeeded his brother as the organist and cantor of Oslo Cathedral, a position he held for 48 years up until his death. Lindeman was appointed Knight of the Royal Norwegian Order of St. Olav, and was invited to both help christen the new organ in Royal Albert Hall in London, as well as compose for the coronation of King Oscar II and Queen Sophie of Sweden. In 1883, he and his son started the Organist School in Oslo. Lindeman is perhaps best known for his arrangements of Norwegiam folk tales; over the course of his life he collected over 3000 folk melodies and tunes. Laura de Jong