An Nou Chanté! : Let's Sing!

Publisher: Lay Training Center Press of the Methodist Church, Port-au-Prince, Haiti, 1979
Denomination: Methodist
Language: French Creole; English
Notes: Translators listed in an index.
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1O for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté byin)[O for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté byin)]
2From all that dwell below the skies (Tout moun ki rété sou latè)[From all that dwell below the skies (Tout moun ki rété sou latè)]
3Let us with a gladsome mind (An nou chanté ak tout kè)[Let us with a gladsome mind (An nou chanté ak tout kè)]
4This, this is the God we adore (Sé Bon Dié saa nap adoré)[This, this is the God we adore (Sé Bon Dié saa nap adoré)]
5My God, how wonderful Thou art (Bon Dié ala Ou mèvéyé)[My God, how wonderful Thou art (Bon Dié ala Ou mèvéyé)]
6The King of love my Shepherd is (Bèjé mouin, sé yon Roua damou)[The King of love my Shepherd is (Bèjé mouin, sé yon Roua damou)]
7All hail the power of Jesu's name (Onoré puisans non Jézu)[All hail the power of Jesu's name (Onoré puisans non Jézu)]
8How sweet the name of Jesus sounds (Non Jézu gin yon son si dou!)[How sweet the name of Jesus sounds (Non Jézu gin yon son si dou!)]
9Jesu, Thou Joy of loving hearts (Jézu, sé Ou ki tout pou kèn)[Jesu, Thou Joy of loving hearts (Jézu, sé Ou ki tout pou kèn)]
10Jesu, Lover of my soul (Jézu, Ou ki rinmin mouin)[Jesu, Lover of my soul (Jézu, Ou ki rinmin mouin)]
11Hark! the herald angels sing (Kouté anj yo ap chanté)[Hark! the herald angels sing (Kouté anj yo ap chanté)]
12O come, all ye faithful (Vini nou tout fidèl)[O come, all ye faithful (Vini nou tout fidèl)]
13Angels from the realms of glory (Zanj yo ki nan la gloua rélé)IRIS
14O little town of Bethlehem (Ti vil yo rélé Bétléèm)[O little town of Bethlehem (Ti vil yo rélé Bétléèm)]
15Jesus call us! O'er the tumult (Jézu rélén nan tout touman)[Jesus call us! O'er the tumult (Jézu rélén nan tout touman)]
16One who is all unfit to count (Mouin ki pa minm kab mérité)[One who is all unfit to count (Mouin ki pa minm kab mérité)]
17Jesus, keep me near the Cross (Jézu, kinbém pré lakoua)[Jesus, keep me near the Cross (Jézu, kinbém pré lakoua)]
18O sacred Head once wounded (Jézu tèt Ou té blésé)[O sacred Head once wounded (Jézu tèt Ou té blésé)]
19Jesus lives! thy terrors now (Kris vivan! Lanmò, gadé!)[Jesus lives! thy terrors now (Kris vivan! Lanmò, gadé!)]
20My faith looks up to Thee (Map gadé Ou ak foua)[My faith looks up to Thee (Map gadé Ou ak foua)]
21There's a light upon the mountains (Sou tèt mòn yon limiè parèt)[There's a light upon the mountains (Sou tèt mòn yon limiè parèt)]
22O come, O come, Immanuel (Vini, vini Emanuèl)[O come, O come, Immanuel (Vini, vini Emanuèl)]
23O breath of God, breathe on us now (Souf Bon Dié sou nou vin souflé)[O breath of God, breathe on us now (Souf Bon Dié sou nou vin souflé)]
24Spirit divine, attend our prayers (Espri Bon Dié, vini kotén)[Spirit divine, attend our prayers (Espri Bon Dié, vini kotén)]
25To God be the glory! great things He hath done! (Chanté louanj Bon Dié! Gran bagay Li fè!)[To God be the glory! great things He hath done! (Chanté louanj Bon Dié! Gran bagay Li fè!)]
26Come let us sing of a wonderful love (Vinim chanté yon amou mèvéyé)[Come let us sing of a wonderful love (Vinim chanté yon amou mèvéyé)]
27There were ninety and nine that safely lay (Té gin katré-vin-diz-nèf mouton yo)[There were ninety and nine that safely lay (Té gin katré-vin-diz-nèf mouton yo)]
28Pass me not, O gentle Saviour (Pa kité mouin, O bon Sovè)[Pass me not, O gentle Saviour (Pa kité mouin, O bon Sovè)]
29In loving-kindness Jesus came (Nan bonté Li, Jézu vini)[In loving-kindness Jesus came (Nan bonté Li, Jézu vini)]
30Come, O Thou Traveller unknown (Ou minm vouyajè inkoni)[Come, O Thou Traveller unknown (Ou minm vouyajè inkoni)]
31Out of the depths I cry to Thee (Nan fon labim map rélé Ou)[Out of the depths I cry to Thee (Nan fon labim map rélé Ou)]
32And can it be that I should gain (Eské sé vré sé pou mouin tou)[And can it be that I should gain (Eské sé vré sé pou mouin tou)]
33Now I have found the ground wherein (Koun yé a narm mouin jouinn koté)[Now I have found the ground wherein (Koun yé a narm mouin jouinn koté)]
34O Thou who camest from above (Ou minm Léspri ki sot an ro)[O Thou who camest from above (Ou minm Léspri ki sot an ro)]
35Give me the faith which can remove (Ban mouin lafoua kkab déplasé)[Give me the faith which can remove (Ban mouin lafoua kkab déplasé)]
36Take my life, and let it be (Pran lavim, Ségnè Jézu)[Take my life, and let it be (Pran lavim, Ségnè Jézu)]
37My God, I am Thine (Bon Dié sé pa Ou myé)[My God, I am Thine (Bon Dié sé pa Ou myé)]
38I am so glad that our Father in heaven (Mouin byin kontan ké Papa mouin nan sièl)[I am so glad that our Father in heaven (Mouin byin kontan ké Papa mouin nan sièl)]
39Ye servants of God (Sèvitè Bon Dié)[Ye servants of God (Sèvitè Bon Dié)]
40Love divine, all loves excelling (Amou Bon Dié ki san parèy)[Love divine, all loves excelling (Amou Bon Dié ki san parèy)]
41O Love that wilt not let me go (Amou ki pap kitém alé)[O Love that wilt not let me go (Amou ki pap kitém alé)]
42Open, Lord, my inward ear (Nanm mouin, Ségnè, vin louvri)[Open, Lord, my inward ear (Nanm mouin, Ségnè, vin louvri)]
43My heart is resting, O my God (Kè mouin trankil, O Bon Dié mouin)[Open, Lord, my inward ear (Nanm mouin, Ségnè, vin louvri)]
44O Jesus, I have promised (Jézu mouin té promèt ou)[O Jesus, I have promised (Jézu mouin té promèt ou)]
45In heavenly love abiding (Amou Bon Dié ki nan kèm)[In heavenly love abiding (Amou Bon Dié ki nan kèm)]
46Light of the world, Thy beams I bless (Limiè lémonn kap kléré nou)[Light of the world, Thy beams I bless (Limiè lémonn kap kléré nou)]
47What a Friend we have in Jesus (A la yon zanmi sé Jézu)[What a Friend we have in Jesus (A la yon zanmi sé Jézu)]
48Eternal Light! Eternal Light! (Limiè ki pap janmin mouri)[Eternal Light! Eternal Light! (Limiè ki pap janmin mouri)]
49Behold the servant of the Lord! (Ségnè, sé sèvite ou mouin yé)[Behold the servant of the Lord! (Ségnè, sé sèvite ou mouin yé)]
50O Master, let me walk with Thee (Jézu, lésém maché ak Ou)[O Master, let me walk with Thee (Jézu, lésém maché ak Ou)]
51Captain of Israel's host, and Guide (Chèf lamé Izraèl kap gidé)[Captain of Israel's host, and Guide (Chèf lamé Izraèl kap gidé)]
52Dear Lord and Father of mankind (Ségnè ou ki papa nou tout)[Dear Lord and Father of mankind (Ségnè ou ki papa nou tout)]
53At even, ere the sun was set (Yon jou avan kouché solèy)[At even, ere the sun was set (Yon jou avan kouché solèy)]
54The Church's one foundation (Sèl sou Jézu-Kri Ségnè)[The Church's one foundation (Sèl sou Jézu-Kri Ségnè)]
55And are we yet alive (Apa nou la toujou)[And are we yet alive (Apa nou la toujou)]
56Thou God of truth and love (Bon Dié, Ou ki bon nèt)[Thou God of truth and love (Bon Dié, Ou ki bon nèt)]
57All praise to our redeeming Lord (Tout gloua sé pou Rédanmtè nou)[All praise to our redeeming Lord (Tout gloua sé pou Rédanmtè nou)]
58Here, O my Lord, I see Thee face to face (Koun yé a, Ségnè ak jém mouin ouè Ou)[Here, O my Lord, I see Thee face to face (Koun yé a, Ségnè ak jém mouin ouè Ou)]
59Master, speak! Thy servant heareth (Mèt palé! Sèvant Ou kouté!)[Master, speak! Thy servant heareth (Mèt palé! Sèvant Ou kouté!)]
60Children of Jerusalem (Ti moun yo nan Jéruzalèm)[Children of Jerusalem (Ti moun yo nan Jéruzalèm)]
61Once in Royal David's city (Gin yon foua nan lavil David)[Once in Royal David's city (Gin yon foua nan lavil David)]
62Away in a manger, no crib for a bed (Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la)[Away in a manger, no crib for a bed (Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la)]
63The right hand of God is writing in our land (La droite du Seigneur écrit notre histoire)[The right hand of God is writing in our land (La droite du Seigneur écrit notre histoire)]
[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us