Okodakiciye Wakan Odowan Qa Okna Ahiyayapi Kta Ho Kin/Hymnal with Tunes and Chants According to the Use of the Episcopal Church in the Missions among the Dakotas

Publisher: Midwest-Beach Co., Sioux Falls, SD, 1951
Denomination: Episcopal Church
Language: Dakota
Notes: 1961 printing. Complete title: Okodakiciye Wakan Odowan Qa Okna Ahiyayapi Kta Ho Kin/Hymnal with Tunes and Chants According to the Use of the Episcopal Church in the Missions among the Dakotas of the Missionary District of South Dakota
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
82O Wanikiya mitawaPROTECTION
83Jesus Christ Wanikiya, Taḣcaska Nitawa kiŋREDHEAD, 48
84O Ate, maḣpiya Ed waŋkaŋd naŋkaST. CONSTANTINE
85Tuwa Wakaŋ kiŋ maka kiŋ hẹ kaġaBRIGHTEST AND BEST
86Ateuŋyaŋpi, Adam hePALMYRA
87Sinai ḣe kiŋ he ektaCLAPHAM
88Wakaŋtaŋka waŋjina ḣciŋTALLIS' ORDINAL
89aMitawanikiya kiŋHOLY DAYS
89bMitawanikiya kiŋ[Mitawanikiya kiŋ]
90Aŋpetu de mic̣icoŋza[Aŋpetu de micicoŋza]
91aWicaṡa qa Oknikde koDUNDEE
91bWicaṡa qa Oknikde koST. ANN'S
92Jesus, minaġi kiŋST. THOMAS
93Mita Wakaŋtaŋka, NikiyenaBETHANY
94Christ Jesus ed iṡtiŋma piREST
95Okokipe wicoŋṭe koORTONVILLE
96aO Jesus Christ, Koda wakaŋST. MARY
96bO Jesus Christ, Koda wakaŋWINCHESTER (NEW)
97O makoce waṡte waŋ yukaŋ[O makoce waṡte waŋ yukaŋ]
98Tuwa Wakaŋ kiŋ Tamaḣpiya ed[Tuwa Wakaŋ kiŋ Tamaḣpiya ed]
99Waḣca waŋ ohiŋhaŋna edINTERCESSION
100Maka oyate kiŋ owasOLD HUNDREDTH
101Wakaŋtaŋka waciŋyaŋpoCANONBURY
102Waziyata makoceMISSIONARY HYMN
103Wanikiya niyuhapiITHIEL
104Wakaŋtaŋka, Wakaŋtaŋka, Nitaiyoyaŋpa wakaŋTALLIS
105Wakaŋtaŋka kiŋ, TowaṡteHORSLEY
106O Wakaŋtaŋka waṡakaJUBAL
107Hopi ye; WakaŋtaŋkaMONKLAND
108Wakaŋtaŋka waṡte, UŋkitamakapiAMERICA
109aJesus, Wanikiya, Waŋkaŋd tiyopa kiŋOLMUTZ
109bJesus, Wanikiya, Waŋkaŋd tiyopa kiŋRHODA
110Wakaŋtaŋka, Ate wakaŋ, Wakaŋtaŋka, Ate waṡteFEDERAL STREET
111Caŋku kiŋ Jesus, he NiyeMISSIONARY CHANT
112Christ, maḣpiya towitaŋHALLETT
113Kici mauŋ ye, Christ: oḣaŋkoyaEVENTIDE
114Ocib aŋpa kiŋ wanaWEBER
115Aŋpetu kiŋ wanaSCHUMAN
116Aŋpetu kud ya ceBOYLSTON
117O Jesus, de haŋhepi kiŋ[O Jesus, de haŋhepi kiŋ]
118Wakaŋtaŋka mitawakiŋTALLIS
119Minaġi taaŋpetuwiHURSLEY
120Wakaŋtaŋka nitawapiHEBER
121Christ Toyaŋke kiŋ taŋkaḣcaCAMBRIDGE
122Caŋku waŋ teca ni uŋ, ChristCORONATION
123aMaḣpiya kiŋ eciyataŋMARTYRDOM
123bMaḣpiya kiŋ eciyataŋCHRISTMAS
124Jesus oŋṡimada kiŋ, Ed anacitaŋ kta ceHOLLINGSIDE
125Wakaŋtaŋka Tawa nikdawapi kinFOUNDATION
126Itaŋcaŋ Christ yataŋpi yeDUKE STREET
127Unnipi taja s'a etanGALILEE
128Wakaŋtaŋka waṡteceELLACOMB
129Wakaŋtaŋka yati kiŋMONTGOMERY
130Wanikiya mitawa Maḣpiyataŋhaŋ hiAURELIA
131aHo, Wakaŋtaŋka yataŋ po[Ho, Wakaŋtaŋka yataŋ po]
131bHo, Wakaŋtaŋka yataŋ poJUBILEE HARP
132Minaġi kiŋ, nakuŋST. THOMAS
133Wakaŋtaŋka, Ate wakaŋ, Nitowaṡake taŋka kiŋPARK STREET
134Wakaŋtaŋka Ti kiŋ oknaREDHEAD, NO. 12 (MEDITATION)
135Itaŋcaŋ kiŋ yataŋpi yeBURLINGTON
136aMita Wanikiya, NiyeWARWICK
136bMita Wanikiya, NiyeLAMBETH
137Ate, maka kiŋ towaṡteNAOMI
138Maḣpiyata watiOLMUTZ
139Jesus Christ, WaawaŋyakeNETTLETON
140Mita Wakaŋtaŋka, NiyeMANOAH
141Wakaŋtaŋka caŋteuŋkitapiPAX DEI
142Jesus Towaoŋṡida kiŋWILMOT
143Wokicize kiŋ waṡteDIX
144Tohoŋwiŋd maḣpiya kiŋNUREMBURG
145Odakota waṡteSHIRLAND
146aWakaŋtaŋka NiḣupahuST. MATTHIAS
146bIyotaŋ ḣciŋ wakaŋtutaSTELLA
147Caŋteniṭiŋzapi qoŋ heMARLOW
148Awaŋbdakiŋ kta waŋDENNIS
149aHo, Wakaŋtaŋka TawipeDULCE CARMEN
149bHo, Wakaŋtaŋka TawipeREGENT SQUARE
150Aŋpetu woyasu kte ciŋUXBRIDGE
151Waŋkaŋd maḣpiyataST. BRIDE
152aMaka sitomniyaŋOLD 148TH
152bMaka sitomniyaŋZEBULON
153O Jerusalem WaŋkaŋtuAUTUMN
154Tipi waŋ wicanapeHENDON
155Ho, wakpa kiŋ ed upi yeBEAUTIFUL RIVER
156Jerusalem waŋkaŋCHRISTCHURCH
157Wowaṡte maḣpiya!ST. CECILIA
158aJerusalem, witi waṡteNORTON
158bJerusalem, witi waṡteJERUSALEM
159Jerusalem otoŋweEWING
160O Ate wakaŋ kiŋST. LUCIAN
161O, Wakaŋpi kiŋ iṡ tamakapiLILLY DALE
162Jerusalem wakaŋ kiŋ he[Jerusalem wakaŋ kiŋ he]
163aWaŋkaŋd dowaŋpi ce, anaġoptaŋ po!PILGRIMS
163bWaŋkaŋd dowaŋpi ce, anaġoptaŋ po!VOX ANGELICA
164Wakpa waŋ wiconi miniGUARDIAN
165Jehovah He Wakaŋ ektaARLINGTON
166"Jesus" He awaciŋ uŋ wo["Jesus" He awaciŋ uŋ wo]
167aYus amayaŋ ye, JehovahSAXE-WEIMAR
167bYus amayaŋ ye, JehovahZION
168Wakaŋtaŋka waoŋṡidaVESPERS

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements