Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 51 - 60 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa

Hymnal: K1893 #51 (1893) Lyrics: 1 Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa I Sorg og Jammers Sukke? Kom hid, her er jo nok at faa, Beed Gud han vil oplukke! Saa sandt Gud lever, vil han ei Til dine Sukke sige nei, Men kjærlig mod dig tage. 2 Kom, sæt dig som en flittig Vi Paa Ordets Blomster-Enge, Søg selv hvad Kraft der er udi, Bliv ved at suge Længe, Saa faar du Honning vist og sandt, Den Frelse, som dig Jesus vandt, Du kan i Ordet finde. 3 Det søde Ord er kommet af Guds egen Mund og Hjerte, Det er et Kys, som Gud os gav Mod al vor Nød og Smerte, Det er Guds eget Hjertes Kraft, Som bliver til en Honningsaft Mod Syndens Byld og Plage. 4 Tag dette Ord kun i din Mund, Og læg det paa din Smerte, Suk til din Gud af Hjertens Grund, Saa rører du hans Hjerte. Gak lige til i Jesu Navn, Hen ind i Naadens søde Favn, Gud under dig det gjerne. 5 Han er dog ei saa haard og grum, Som Satan ham beskriver, Han er, som Evangelium Den Sag saa mægtig driver, En Fader hjertemild og sød, Som favner hver i Naadens Skjød, Der sig kun vil omvende. 6 Din egen Gjerning intet tør Ei heller kan fortjene, Men Jesu søde Naade gjør Den hele Sag alene. Kun hen til ham i Hjertens Tro, Saa faar din Sjæl en liflig Ro, Naar det kun sker alvorlig. 7 Og var din synd end nok saa stor, Den har dog lidt at sige Mod Kraften i Guds sande Ord Og Naadens sterke Rige; Enhver, som tror, skal Naade faa, Det være, hvo det være maa I alle Verdens Lande. 8 Du siger: kan Guds Kjælighed Vel saadan En modtage? Jeg siger at han bliver vred, Om du vil staa tilbage; Men kommer du i Hjertens Bod, Saa skal du se, han er saa god, Som Ordet ham beskriver. Topics: Ved Skriftemaal; By Confession; Guds Kald; Guds Kald; God's Call; Omvendelsen Languages: Norwegian
TextPage scan

O Sjæl, hvor blev de gode Ord

Hymnal: K1893 #52 (1893) Lyrics: 1 O Sjæl, hvor blev de gode Ord, Som Jesus fik den Tid, du gik Nu fidst til Hertens Bord, Der du i Skriftestolen sad, Og om vor Herres Naade bad? 2 Da vilde du forbedre dig Af Hjertens Grund, saa har din Mund Vel talet dristelig; Men med hvad Hjerte det er skeet, Er siden noksom kjendt og seet. 3 Spørg Hjertet, om det har og Lyst At skjæmte meer med den, som ser Hver Tanke i dit Bryst Og stevner al din Kirkesag For Dommens store Skriftedag! 4 Græd for den Tid, som er forbi, Suk, raab og beed, at Miskundhed Dig denne Gang vil fri Og at ved Jesu Kors og Blod Din Skriftegang maa blive god! 5 Forny med Gud din Daabes Pagt, Hver Dag og Tid til Kamp og Strid Mod Fiendens List og Magt! Hav, hvor du vandrer ud og ind, Guds Ord og Himmel i dit Sind! 6 For al Ting lad den blodig Sved, Den bitre Nød og haarde Død, Som Jesus for dig leed, I Sjælen ret som prentet staa, Saa kan du smukt til Alters gaa! Topics: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen; Selveprøvelse Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg staar for Gud, som al Ting veed

Hymnal: K1893 #53 (1893) Lyrics: 1 Jeg staar for Gud, som al Ting veed, Og slaar mit Øie skamfuld ned, Jeg ser min Synd, at den er stor I Tanker, Gjerninger og Ord, Det mig igjennem Hjertet skjær; O Gud, mig Synder naadig vær! 2 O Herre Gud, hvad har jeg gjort, Kast mig ei fra dit Aasyn bort, Tag ei din Helligaand fra mig, Men lad ham drage mig til dig, Den rette Angers Vei mig lær; O Gud, mig Synder naadig vær! 3 O Jesu, lad dit Blod, din Død Mig redde ud af Syndens Nød, Forstød mig ei, hjælp, at jeg maa Retfærdiggjort ved dig faa gaa Ned til mit Hus og glædes der; O Gud, mig Synder naadig vær! Topics: By Confession; Ved Skriftemaal; Omvendelsen; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg kommer her, o søde Gud

Hymnal: K1893 #54 (1893) Lyrics: 1 Jeg kommer her, o søde Gud, Fordi at du har sendt mig Bud, Til Høitid din og Nadverds Fest, Hjælp, at jeg er en værdig Gjæst! 2 Jeg kommer her med Hjerte-Graad, Fordi jeg veed mig ingen Raad Og Redning i min Syndenød; Hjælp mig, o Jesu, for din Død! 3 Dersom du Ondskab regne vil, At staa fordig hvo tror sig til? Rens mig af mine lønlig' Brøst, Bær du den arme Synders Trøst! 4 O Jesu, du Guds Lam, som bar Al Verdens Synd og sonet har, Hvor ilde jeg endog har gjort, Kast mig ei fra dit Aasyn bort! 5 O Jesu, du Guds Lam, som bar Al Verdens Synd og sonet har, Miskunde dig un over mig, Miskunde dig evindelig! Topics: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen Languages: Norwegian
TextPage scan

Vi takke Gud, vor Fader

Hymnal: K1893 #55 (1893) Lyrics: 1 Vi takke Gud, vor Fader, Som er os Arme huld, Og Synderne forlader For Jesu Kristi Skyld, Husvaler den, som sørger, Og om Guds Rige spørger I Aanden angerfuld! 2 Vi takke Guds Søn kjære, Vor Herre Jesum sød, Guds Lam, som vilde bære Vor Synd og lide Død, Som med sit Blod os løste; Krist, lad dit Ord os trøste I vore Synders Nød! 3 Vi takke Guds Aand milde, Som os har draget hid, Som udaf Naadens Kilde Os skjænker Trøsten blid! Gud hjælpe os at være Og vandre dig til Ære, Og leve evig Tid! Topics: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen; Omvendelsen; Repentance; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity Languages: Norwegian
TextPage scan

O Jesu, Lov og Ære

Hymnal: K1893 #56 (1893) Lyrics: O Jesus, Lov og Ære Ske dig i Evighed! Du Troen os formere, Og give os din Fred. Din Kjærlighed os unde Saa stærk og Hjertesød, Hjælp os i alle Stunde, I Live og i Død! Topics: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen Languages: Norwegian
TextPage scan

Til Herrens Bord i Jesu Navn

Hymnal: K1893 #57 (1893) Lyrics: 1 Til Herrens Bord i Jesu Navn Jeg agter mig at gange Til Hjerte-Trøst og Sjæle-Gavn, Til Salighed at fange; Men ak, jeg veed, Hvor ond og leed Jeg er i Synd og Usselhed, Hvorfor min Sjæl er bange. 2 Dog vil jeg paa min Jesu Bord Med Suk og Længsel tænke, Og for min Sjæl af Naadens Ord En Trøste-Drik iskjænke. Af, flyd da ind I Sjæl og Sind Guds Aand og Glæde, og mid bind Med Kjærlighedens Lænke! 3 Gud rydde af mit Hjertes Rod Alt Ukruds vilde Grene! Gud bøie det til sig i Bod, Og eie det saa ene! Gud naadig tag Fra mig hver Dag Al Synd og Skam og Nid og Nag, Gjør mine Tanker rene! 4 Saa vil jeg til Guds Alter gaa, Min Jesu Gjæst at være, Hvor jeg hans Kjød og Blod skal faa; Fra Bordet skal jeg bære Min Sjæles Ro, En salig Tro, Guds Fred, som skal udi mig bo Til evig Trøst og Ære. Topics: Eucharist; Ved Nadverden Languages: Norwegian
TextPage scan

O Jesu, for din Alterfod

Hymnal: K1893 #58 (1893) Lyrics: 1 O Jesu, for din Alterfod Vi komme her at knæle, Og søge der en Helsebod For vore syge Sjæle. Vi komme paa dit Guddoms-Ord Som Gjæster til dit Bryllups-Bord, At mættes af din Manna, Giv os en salig Smag derpaa, At vi til Pris dig synge maa Et frydfuldt Hosianna. 2 En større Skat en ønskes kan Af alt det, man kan have, End at vor egen Frelsermand Os giver til en Gave. Han siger saa, den Himmel-Ven: Det er mit Legen, tager hen, Mit Blod jeg vil forære! Vi faa ham vist saa som han er, Vi faa ham paa vor Tros Begjær, Hvad kan der større være! 3 Og om jeg ikke kan forstaa Guds Vei og skjulte Maade, Jeg tviler intet dog derpaa, Men lader Herren raade. En sattig Gjæst har og et Rum I Herrens Hus og Helligdom, Min Jesus mig der møder; Om jeg ei lige veed hans Vei, Han dog mig, arme Synder, ei Bort fra sit Bord udstøder. 4 O kristne Folk, saa kommer nu Og hjælper os at sjunge; Vi komme Jesu Død ihu, Og vidne med vor Tunge: Tak, tak, o søde Jesu Krist! Tak for alt godt, os er bevist, Tak for din Død, din Pine, Tak for du var saa tryg en Ven, At du dig selv har givet hen, Kjøbt os at være dine! 5 Pris være dig for hver en Gang, Du mætted vore Sjæle, Pris være dig, som hjalp af Trang, Naar Synd os vilde kvæle! Gud Fader selv af Himmerig Til evig Tid velsigner dig, Som bar dn tunge Byrde, Du lydig hen til Døden gaar, Og løste de fortabte Faar Fra den, os vilde myrde. 6 Dit Minde skal, o Jesu, staa Uglemt i Sind og Tanke, Velsignet i hver lønlig Vraa, Hvor fromme Hjerter banke; Og hvor der brydes helligt Brød, Der skal forkyndes Herrens Død Blandt unge Folk og gamle, Indtil du synlig kommer frem I Skyen, os at hente hjem, Og i dit Rige samle. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Dyre Bord, som Jesus dækker

Hymnal: K1893 #59 (1893) Lyrics: 1 Dyre Bord, som Jesus dækker, Hvor han Livets Brød mig rækker, Hvor jeg hans Blods Bæger faar, Mig til Frelse stor i Nøden, Men til Ansvar Dom og Døden, Om jeg hen uværdig gaar. 2 Se, jeg kommer, Naadens Kilde, For dit Aasyn mig at stille, Tag imod din arme Gjæst! Buden tager jeg her Sæde, Før mig i dit Bryllupsklæde, Pryd mig, som dig synes bedst! 3 O, du bedste Ven, som findes, Herre Jesu, vil du mindes Mig, dit Faar paa vilden Sti; Hent mig, tag min Synderbyrde, Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde, Til din Hegning frelst og fri! 4 Mæt min Sjæl, som hungrer ilde, Sluk min Tørst, al Naadens Kilde! Red mig, thi jeg er i Nød! Vær mit Lys, jeg er bedrøvet, Vær min Kraft, som bort er røvet, Vær mit Liv, thi jeg er død! 5 Se, her for din Fod jeg ligger, Synder arm, som Naade tigger, Jesus, ak forskyd ei mig! Naadig se til al min Smerte, Hør det Suk, som fra mit Hjerte Fuldt af Anger søger dig! 6 Vær velsignet, Legem, saaret, Som har Verdens Synder baaret, Vær velsignet dyre Blod! Livsens Brød og Livsens Bæger, Som mig styrker, som mig læger, Som gjør al min Vaande god! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Du Livsens Brød, Immanuel

Hymnal: K1893 #60 (1893) Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel, Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjæst at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Ret Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesu, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab leed Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opleed du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesu Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV